Achahta hyzmaty 1 ~ 12 tonna gaýyk göteriji deňiz jib kran

Achahta hyzmaty 1 ~ 12 tonna gaýyk göteriji deňiz jib kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:3-20 tonna
  • Goluň uzynlygy:3-12 m
  • Boýy götermek:4-15m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Iş borjy: A5
  • Güýç çeşmesi:220v / 380v / 400v / 415v / 440v / 460v, 50hz / 60hz, 3 faza
  • Dolandyryş modeli:maýatnik dolandyryş, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Deňiz we energetika pudaklarynyň islegleri ýörite kranlar ýaly ýörite enjamlary talap edýär.Deňiz pudagynda materiallary gaýtadan işleýän enjamlaryň giň toplumy ulanylsa-da, kranlar esasanam möhümdir.Deňiz kranlary agyr götermekde, tonna materiallary we ýükleri bir ýerden başga ýere geçirmekde ulanylýar.Deňiz köprüsi kranlary umumy daşaýjy, konteýner gämisi, köpçülikleýin daşaýjy we beýleki gämilere ýükleri ygtybarly we netijeli ýüklemek we düşürmek üçin niýetlenendir.

“SEVENCRANE” ähli kranlar we bölekler üçin adaty ýük daşama diapazonyna eýe bolup, ýük daşamagyň göwrümini we goragyny göz öňünde tutup, dizaýnlarda kranlar, bumlar, gantry kranlar we bölekler bar.“Boatlift” adatça “Boat Jib Crane” diýlip hem atlandyrylýar, gaýyk kranlary köplenç gämi duralgalarynda, balyk duralgalarynda gämileri we gämileri suwdan gury ýere geçirmek üçin ulanylýar, öz gezeginde gaýyk gurmak üçin gaýyklarda ulanylýar.

Deňiz jib kran (1)
Deňiz jib kran (2)
Deňiz jib kran (3)

Arza

Iň ýokary kuwwatlylyk bilen enjamlaşdyrylan deňiz kranlary aşa deňiz şertlerinde işlemek üçin niýetlenendir.“Jib” seriýasyndaky kranlaryň hemmesi deňiz iş şertlerinde güýçli çözgüt döredýän birnäçe möhüm aýratynlygy hödürleýär.Deňiz goşundylaryndan başga-da, jib kranlar köplenç ýokarsyndaky gurluşyk meýdançalarynda ulanylýar, desganyň içindäki dürli gatlara materiallary göterýär.Customörite maksatly jib kranlary ýa-da diwara gurlan kranlar, müşderiler üçin ýörite programmalar üçin döredilip bilner.

Deňiz jib kran (4)
Deňiz jib kran (5)
Deňiz jib kran (6)
OLYMPUS DIGITAL KAMERA
Deňiz jib kran (8)
Deňiz jib kran (3)
OLYMPUS DIGITAL KAMERA

Önüm prosesi

Deňiz jib kran, gämi götermek üçin goşmaça berkitme we göteriji gaýyşlary öz içine alyp biler.Tigirli oturdylan jib kranlaryň iň täsirli agram aýratynlyklary bolmazlygy mümkin, ýöne bu kranlar kiçi ýükleri götermegi has amatly edip biler.Jib kranlarynyň dürli görnüşlerinden başga-da, deňiz şertlerinde ýygy-ýygydan monorail we trestle oturdylan liftler, gantry kranlar we aşaky enjamlar ulanylýar.Eletrik deňiz jib kranlary, köpri kranlary we gantry kranlary bilen deňeşdirilende has pes iş sikli bolan has ýeňil ýükler üçin ulanylýar.

Söwda taýdan elýeterli jib kranlaryň birnäçesi, balanserler, işleýjiler we liftler ýaly gurallary ýokary derejeli relslerde aňsatlyk bilen götermäge mümkinçilik berýär.Syýahat edýän kranlar göterijilere ýokary çeýeligi üpjün edip, ýokary göterilişiň uzynlygyny peseltmäge mümkinçilik berýär.Artikulirlenen jib kran ulgamy, burçlara we sütünlere, şeýle hem konteýnerleriň we tehnikalaryň aşagyna çylşyrymly ýerleri dolandyrmak üçin iki sany artikulýasiýa nokady bar.Mast stilindäki jib kran ulgamlary, bar bolan gurluşyk sütünlerine we alty dýuým galyňlykdaky demirbeton poluna, gymmat bahaly esaslardan gaça durýar.