Polat zawody 15Ton 25 Ton 35 Ton Mobil Gantry Kran

Polat zawody 15Ton 25 Ton 35 Ton Mobil Gantry Kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:5-600 tonna
  • Aralyk:12-35m
  • Boýy götermek:6-18m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Elektrik götermegiň modeli:açyk trolleý
  • Syýahat tizligi:20m / min, 31m / min 40m / min
  • Göteriş tizligi:7.1m / min, 6.3m / min, 5.9m / min
  • Iş borjy:A5-A7
  • Güýç çeşmesi:ýerli güýjüňize görä
  • Trackol bilen:37-90mm
  • Dolandyryş modeli:Kabin dolandyryşy, maýatnik dolandyryşy, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Jübi gantry kran esasan iki guşakdan, syýahat mehanizmlerinden, göteriş mehanizmlerinden we elektrik böleklerinden durýar.Göçme gantry kranyň göterijilik ukyby ýüzlerçe tonna bolup biler, şonuň üçin bu hem agyr gantry kranyň bir görnüşidir.Ykjam gantry kranyň başga bir görnüşi, Europeanewropa görnüşli goşa berkitme gantry kranlary bar.Lighteňil agram, tigirlere pes basyş, has kiçi ýapyk meýdan, ygtybarly iş we ykjam gurluş düşünjesini kabul etdi.

ykjam ganly kran (1) (1)
ykjam gantry kran (2)
ykjam gantry kran1

Arza

Göçme gantry kran köplenç magdanlarda, demir we polat fabriklerinde, demir ýol howlularynda we deňiz portlarynda ulanylýar.Has ýokary kuwwatlylygy, has uly aralygy ýa-da has ýokary beýikligi bolan goşa berkitme dizaýnyndan peýdalanýar.Iki goşa kranly kranlar, adatça, kranlar köprüsindäki berkitmeleriň üstünden geçip barýarka, kranlaryň şöhle derejesinden has ýokary arassalanylmagyny talap edýär.Bir guşakly kranlar diňe bir uçuş-gonuş zolagyny talap edýändigi sebäpli, bu ulgamlar köplenç has pes agramly uçuş-gonuş ulgamlaryny ulanyp we goşa berkitme ykjam kran ýaly agyr iş edip bilmeýän binalary birikdirip biljekdigini aňladýar.
Jübi kantrynyň görnüşleri beton bloklary, aşa agyr polat berkitmeler we agaç ýüklemek üçin hem amatlydyr.Jübüt berkitme gantry kran, A we U görnüşinde iki görnüşde bar we içerki göteriji mehanizm bilen enjamlaşdyrylan, adatça açyk göteriji ýa-da çeňňek.

ykjam gantry kran (5)
ykjam gantry kran (7)
ykjam gantry kran (8)
ykjam gantry kran (2)
ykjam ganly kran (3)
ykjam gantry kran (4)
ykjam gantry kran (9)

Önüm prosesi

Iki gatly gantry kran dürli iş wezipesinde üpjün edilip bilner, bahasy müşderileriň talaplaryna esaslanýar.SEVENCRANE inersenerleri we tygşytly, ýeňil kranlardan başlap, ýokary kuwwatly, agyr, kebşirlenen berkitme sikloplaryna çenli üýtgeýän çözgütleri gurýarys.