Gireke Girder köprüsi kranynyň jikme-jik tanyşdyrylyşy

Gireke Girder köprüsi kranynyň jikme-jik tanyşdyrylyşy


Iş wagty: Awgust-07-2023

Singleeke guşakly gantry kran, iki tarapynda iki sany çarçuwaly aýak bilen goldanýan bir köpri bilinden ybarat kran görnüşidir.Adatça daşaýyş meýdançalary, gurluşyk meýdançalary, ammarlar we önümçilik desgalary ýaly açyk ýerlerde agyr ýükleri götermek we göçürmek üçin ulanylýar.

Ine käbir möhüm aýratynlyklar we aýratynlyklarýeke girder gantry krans:

Bridge Girder: Köpri berkitmesi, kantiniň iki aýagynyň arasyndaky boşlugy öz içine alýan keseligine şöhle.Ol götermek mehanizmini goldaýar we iş wagtynda ýük göterýär.Geke guşakly gantry kranlarda ýekeje köpri berkitmesi bar, bu bolsa goşa berkitme kantlary bilen deňeşdirilende has ýeňil we has tygşytly edýär.

bir köpri-gantry-kran

Aýaklar we goldawlar: A çarçuwaly aýaklar, kran gurluşyna durnuklylyk we goldaw berýär.Bu aýaklar adatça polatdan ýasalýar we herekete geçmek üçin aýaklar ýa-da tigirler bilen ýere birikdirilýär.Aýaklaryň beýikligi we ini, programmanyň aýratyn talaplaryna baglylykda üýtgäp biler.

Götermek mehanizmi: leeke-täk berkitme kranlary, berkitmäniň uzynlygy boýunça hereket edýän elektrik göteriji ýa-da trolleý ýaly göteriji mehanizm bilen enjamlaşdyrylandyr.Götermek mehanizmi ýükleri dikligine ýokarlandyrmak, peseltmek we daşamak üçin ulanylýar.Kranyň göterijilik ukyby ulanylýan göterijiniň ýa-da trolleýiň aýratynlyklaryna baglydyr.

Aralyk we beýiklik: Bir berkitme gantry kranyň aralygy iki aýagyň merkezleriniň arasyndaky aralygy aňladýar.Kranyň beýikligi, götermek üçin zerur beýiklik we arassalamak bilen kesgitlenýär.Bu ölçegler belli bir programma we giňişlik çäklendirmelerine esaslanyp düzülip bilner.

Hereket: leeke guşakly gantry kranlary durnukly ýa-da ykjam konfigurasiýa bilen dizaýn edip bolýar.Kesgitli ganly kranlar belli bir ýerde hemişelik oturdylýar, ykjam ganly kranlar tigirler ýa-da ýodajyklar bilen enjamlaşdyrylan we kesgitlenen çäkde hereket etmäge mümkinçilik berýär.

Dolandyryş ulgamy: leeke guşakly gantry kranlar, düwme düwmesi ýa-da uzakdan dolandyrmagy öz içine alýan dolandyryş ulgamy bilen dolandyrylýar.Bu ulgamlar operatorlara ýük götermek, düşürmek we geçmek ýaly kranyň hereketlerine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.

Geke guşakly gantry kranlary köp taraplylygy, gurnamagyň aňsatlygy we tygşytlylygy bilen tanalýar.Orta we agyr ýükleri keseligine göterip, keseligine daşamak zerur bolan dürli programmalar üçin amatly.Şeýle-de bolsa, howpsuz we netijeli işlemegi üpjün etmek üçin ýekeje berkitme kran saýlanylanda we işledilende ýük göterijiligi, wezipe aýlawy we daşky gurşaw şertleri ýaly faktorlary göz öňünde tutmak möhümdir.

INGeke-gyz-gan

Mundan başga-da, ýekeje berkitme kranlarynda ulanylýan dolandyryş ulgamlary, kranyň howpsuz we netijeli işlemegini üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.Ine, bu dolandyryş ulgamlarynyň käbir möhüm taraplary:

  1. Kulon dolandyryşlary: Kulon dolandyryşlary, ýeke guşakly kranlar üçin umumy dolandyryş wariantydyr.Kran bilen kabel bilen birikdirilen elde ýasalan maýatnik stansiýasyndan ybarat.Kulon stansiýasy, adatça götermek, düşürmek, trolleýli gezelenç we köpri syýahaty ýaly operatora dürli kran hereketlerine gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän düwmeleri ýa-da wyklýuçatelleri öz içine alýar.Kulon dolandyryşlary operator üçin kranyň hereketlerine gözegçilik etmek üçin ýönekeý we içgin interfeýsi üpjün edýär.
  2. Radio uzakdan dolandyryşlar: Häzirki zaman kran dolandyryş ulgamlarynda radio uzakdan dolandyrmak has meşhur bolýar.Operatoryň kranyň hereketlerini howpsuz aralykdan dolandyrmagyna, has gowy görünmegini we çeýeligini üpjün etmegiň artykmaçlygyny hödürleýärler.Radio uzakdan dolandyrmak dolandyryşlary, kranyň kabul ediji bölümine simsiz signal iberýän el göterijisinden ybarat.Geçiriji düwmeler ýa-da maýatnik dolandyryşlarynda bar bolan funksiýalary köpeldýän joýstikler bilen enjamlaşdyrylandyr.
  3. Kabin dolandyryşlary: Käbir amaly programmalarda ýeke-täk berkitme kranlary operator kabinasy bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Kabin, kran operatory üçin daşarky elementlerden goraýan we has gowy görünmegini üpjün edýän ýapyk iş gurşawyny üpjün edýär.Kabinadaky dolandyryş ulgamy, adatça, kranyň hereketlerini dolandyrmak üçin düwmeler, wyklýuçateller we joýstikler bilen dolandyryş panelini öz içine alýar.
  4. Üýtgeýän ýygylyk hereketlendirijileri (VFD): Üýtgeýän ýygylykly diskler köplenç ýekeje berkitme kranly dolandyryş ulgamlarynda ulanylýar.VFD-ler kranyň hereketlendirijisiniň tizligini takyk we takyk dolandyrmaga mümkinçilik berýär, kem-kemden tizlenmäge we tizlenmäge mümkinçilik berýär.Bu aýratynlyk, kranyň hereketleriniň howpsuzlygyny we netijeliligini ýokarlandyrýar, komponentleriň könelmegini we ýük gözegçiligini gowulandyrýar.

UREWROPA-INGeke-gyz-gyz-kran

  1. Howpsuzlyk aýratynlyklary: singleeke guşakly kranlar üçin dolandyryş ulgamlary dürli howpsuzlyk aýratynlyklaryny öz içine alýar.Bularyň arasynda gyssagly togtatmak düwmeleri, artykmaç ýüklemek gorag ulgamlary, aşa ýokary derejäniň öňüni almak üçin wyklýuçateller we päsgelçilikler ýa-da beýleki kranlar bilen çaknyşmazlyk üçin çaknyşma garşy ulgamlar bolup biler.Bu howpsuzlyk aýratynlyklary, kran operatoryny we daş-töweregi goramak üçin niýetlenendir.
  2. Awtomatlaşdyrma we programmirleme: singleeke girli kranlar üçin ösen dolandyryş ulgamlary awtomatlaşdyryş mümkinçiliklerini we programmirleme mümkinçiligini hödürläp biler.Bu öňünden bellenen göteriş yzygiderliligini döretmäge, ýüküň takyk ýerleşişini we beýleki ulgamlar ýa-da amallar bilen integrasiýa mümkinçiligini berýär.

Bir berkitmede ulanylýan ýörite dolandyryş ulgamynyň bardygyny bellemek möhümdirgantry kranöndürijä, modele we özleşdirme opsiýalaryna baglylykda üýtgäp biler.Dolandyryş ulgamy amaly talaplara, howpsuzlyk pikirlerine we kran operatorynyň isleglerine esaslanyp saýlanmalydyr.


  • Öňki:
  • Indiki: