Haramlyklaryň krana edýän täsirine üns bermäň

Haramlyklaryň krana edýän täsirine üns bermäň


Iş wagty: 28-2023-nji aprel

Kran amallarynda hapalar heläkçilige we amaly netijelilige täsir edip biljek zyýanly täsirleri döredip biler.Şonuň üçin operatorlar üçin hapalaryň kran amallaryna täsirine üns bermek möhümdir.

Kran amallaryndaky hapalar bilen baglanyşykly esasy aladalaryň biri enjamyň gurluş bitewiligine täsir etmekdir.Kran materiallary güýç, süýümlilik, döwülmäge we deformasiýa garşylyk ýaly aýratyn häsiýetlere eýe bolmalydyr.Hapalar bar bolanda, kranyň gurluş aýratynlyklaryna ýaramaz täsir edip, maddy ýadawlyga, güýjüň peselmegine we netijede katastrofiki şowsuzlyga sebäp bolup biler.Hatda pos we kir ýaly ownuk hapalar hem enjamlara täsir edip biler, sebäbi poslama sebäpli wagtyň geçmegi bilen zaýalanmagyna sebäp bolýar.

elektrik göterijiler bilen ýekeje berkitme kran

Hapalaryň kran amallaryna ýene bir täsiri çalgy ulgamyna.Kran bölekleriIşlemegi üpjün etmek we maşynyň könelmeginiň öňüni almak üçin dogry we ýygy-ýygydan ýaglamagy talap edýär.Uböne çalgy ulgamynda hapalaryň bolmagy, ýagyň täsirine täsir edip, sürtülmäniň ýokarlanmagyna, aşa gyzmagyna we kran ulgamlaryna zeper ýetmegine sebäp bolup biler.Bu ep-esli iş wagty, tehniki hyzmat çykdajylary we öndürijiligiň peselmegine sebäp bolup biler.

Daşky gurşawdaky hapalaryň bolmagy kran amallaryna hem täsir edip biler.Mysal üçin, tozan, galyndylar we howadaky bölejikler ýaly daşary ýurt materiallary kranyň howa kabul edişini ýa-da süzgüçlerini ýapyp biler, bu bolsa hereketlendirijä howa akymynyň azalmagyna sebäp bolup biler.Bu hereketlendirijiniň işleýşine päsgelçilik döredýär we beýleki ulgamlara zeper ýetirip, öndürijiligiň peselmegine sebäp bolup, kran işleýşine täsir edýär.

ammar zawodynda ýekeje berkitme kran

Sözümiň ahyrynda, operatorlar hapalara çynlakaý çemeleşmeli we yzygiderli saklamalykranenjamlar.Şeýle etmek bilen, enjamdaky islendik hapalary kesgitläp we düzedip, amatly amallary we öndürijiligi ýokarlandyryp bilerler.Amatly iş gurşawyny saklamak, yzygiderli barlaglary we tehniki hyzmaty üpjün etmek, hapalary ýüze çykarmak üçin hüşgär bolmak kran hadysalarynyň öňüni alyp biler we enjamlaryň ömrüni hasam artdyryp biler.

awtoulag önümçiliginde ulanylýan goşa ganly kran


  • Öňki:
  • Indiki: