Dogry ýeke girderli kran nädip saýlamaly

Dogry ýeke girderli kran nädip saýlamaly


Iş wagty: Awgust-09-2023

Dogry ýekeje berkitme kran saýlamak, kranyň aýratyn talaplaryňyza laýyk gelmegini üpjün etmek üçin birnäçe faktorlary göz öňünde tutýar.Saýlaw işinde size kömek etjek käbir möhüm ädimler:

Requirementük talaplaryny kesgitläň:

 • Götermek we hereket etmek üçin zerur ýüküň iň ýokary agramyny kesgitläň.
 • Loadüküň ölçeglerine we görnüşine serediň.
 • Theük bilen baglanyşykly näzik ýa-da howply materiallar ýaly aýratyn talaplaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitläň.

eot-köpri-kran-satlyk

Aralyk we çeňňek ýoluna baha beriň:

 • Kran guruljak goldaw desgalarynyň ýa-da sütünleriň arasyndaky aralygy ölçäň.
 • Loadüküň gitmeli dik aralygy bolan zerur çeňňek ýoluny kesgitläň.
 • Kranyň hereketine täsir edip biljek iş ýerindäki islendik päsgelçilikleri ýa-da päsgelçilikleri göz öňünde tutuň.

Wezipe sikline serediň:

 • Kran ulanmagyň ýygylygyny we dowamlylygyny kesgitläň.Bu, kran üçin zerur nobat siklini ýa-da nobat synpyny kesgitlemäge kömek eder.
 • Wezipe sikl sapaklary ýeňil (ýygy-ýygydan ulanmak) -dan agyr işe (üznüksiz ulanmak) çenli.

Daşky gurşawa baha beriň:

 • Kranyň işlejek daşky gurşaw şertlerine baha beriň, temperatura, çyglylyk, poslaýjy maddalar ýa-da partlaýjy atmosferalar.
 • Kranyň daşky gurşaw şertlerine çydap biljekdigini üpjün etmek üçin degişli materiallary we aýratynlyklary saýlaň.

Howpsuzlyk meselesi:

 • Kranyň ulanylýan howpsuzlyk standartlaryna we düzgünlerine laýyk gelýändigine göz ýetiriň.
 • Artykmaç ýükden goramak, gyssagly togtatmak düwmeleri, çäklendiriji wyklýuçateller we çaknyşyklaryň öňüni almak üçin howpsuzlyk enjamlary ýaly howpsuzlyk aýratynlyklaryna serediň.

ýeke-täk berkitme-kran-satuw

Hoist we trolleý konfigurasiýasyny saýlaň:

 • Loadük talaplaryna esaslanyp, göterijilik ukybyny we tizligini saýlaň.
 • Guşak boýunça keseligine hereket etmek üçin el bilen ýa-da motorly trolleýiň gerekdigini kesgitläň.

Goşmaça aýratynlyklara serediň:

 • Radio uzakdan dolandyrmak, üýtgeýän tizligi dolandyrmak ýa-da ýöriteleşdirilen göteriji goşundylar ýaly zerur goşmaça aýratynlyklara baha beriň.

Hünärmenler bilen maslahatlaşyň:

 • Tejribesine esaslanyp ýol görkezip biljek kran öndürijilerinden, üpjün edijilerinden ýa-da tejribeli hünärmenlerden maslahat soraň.

Bu faktorlary göz öňünde tutup we hünärmenler bilen maslahatlaşmak arkaly, amallaryňyzyň howpsuzlygyny we netijeliligini üpjün etmek bilen, ýokary göteriş we material bilen işlemek zerurlyklaryňyza laýyk gelýän dogry bir kranly kran saýlap bilersiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki: