Gantri kranyny gurnamak üçin seresaplyklar

Gantri kranyny gurnamak üçin seresaplyklar


Iş wagty: Maý-06-2023

Gantry krany oturtmak möhüm mesele bolup, jikme-jikliklere uly üns we üns berilmelidir.Gurmak prosesinde islendik ýalňyşlyklar ýa-da ýalňyşlyklar çynlakaý hadysalara we şikeslere sebäp bolup biler.Ygtybarly we üstünlikli gurnamagy üpjün etmek üçin käbir çäreleri berjaý etmeli.Gantry kran gurlanda göz öňünde tutulmaly möhüm çäreler:

ýeke girder gantry kran üpjün ediji

1. equeterlik meýilnamalaşdyrmak.Gurmak wagtynda ilkinji we ilkinji seresaplykgantry kranýeterlik meýilnamalaşdyrmakdyr.Installationhli gurnama etaplaryna degişli meýilnama öňünden kesgitlenmeli.Muňa kranyň ýerleşýän ýeri, kranyň ölçegleri, kranyň agramy, kranyň ýük göterijiligi we gurnamak üçin zerur goşmaça enjamlar girmeli.

2. Dogry aragatnaşyk.Gurnama toparynyň agzalarynyň arasynda netijeli aragatnaşyk möhümdir.Bu, gurnama prosesinde her bir agzanyň öz rollaryndan we jogapkärçiliginden habarly bolmagyny üpjün etmäge kömek edýär.

3. Dogry okuw.Gurmak işine diňe taýýarlykly we ökde hünärli işgärler gatnaşmaly.Topar gurluş inersenerlerinden, ýasama hünärmenlerinden, kran tehniklerinden we beýleki zerur hünärmenlerden ybarat bolmaly.

goşa berkitme gantry ulgamy

4. Sahypany barlamak.Gurmak işine başlamazdan ozal gurnama meýdançasy düýpli gözden geçirilmelidir.Bu, sahypanyň kran gurmak üçin amatlydygyny we ähli bolup biljek howplaryň çözülendigini üpjün edýär.

5. Dogry ýerleşiş.Thegantry krantekiz we berk ýerde gurulmalydyr.Surfaceer tekizlenip, kranyň agramyny we göterjek ýüküni goldap bilmeli.

6. Öndürijiniň görkezmelerine eýeriň.Gurnama prosesinde öndürijiniň hatdaky görkezmelerini ýerine ýetirmek möhümdir.Bu, gantry kranyň howpsuz we dogry gurulmagyny üpjün edýär.

goşa şöhleli kran üpjün ediji

Sözümiň ahyrynda, gantry krany oturtmak köp taýýarlygy, meýilleşdirmegi we seresaplylygy talap edýär.Aboveokardaky çäreleri ýerine ýetirip, ygtybarly we üstünlikli gurnama gazanyp bolar we gantry krany ynam bilen işledip bolar.

 


  • Öňki:
  • Indiki: