Goşa Girder Gantry Kranlary barada käbir peýdaly maglumatlar

Goşa Girder Gantry Kranlary barada käbir peýdaly maglumatlar


Iş wagty: Awgust-08-2023

Jübüt berkitme gantry kran, gantry çarçuwasy bilen goldanýan iki sany paralel guşakdan ybarat kran görnüşidir.Adatça agyr ýükleri götermek we hereket etmek üçin senagat we gurluşyk şertlerinde ulanylýar.Jübüt girterli gantry kranyň esasy artykmaçlygy, bir berkitme gantry kran bilen deňeşdirilende ýokary göterijilik ukybydyr.

Ine käbir möhüm aýratynlyklar we aýratynlyklargoşa girder gantry kranlar:

goşa berkitme-gantry-kran

 1. Gurluşy: Kran, adatça polatdan ýasalan gantry çarçuwasy bilen goldanýar.Iki guşak keseligine ýerleşýär we biri-birine parallel hereket edýär.Kemerler durnuk we berk gurluşy emele getirip, kesiş şöhleleri bilen birleşdirilýär.
 2. Götermek mehanizmi: Iki goşa gantly kranyň göteriş mehanizmi, adatça, kemerleriň üstünden hereket edýän göteriji ýa-da trolleýden durýar.Hoük götermek we düşürmek üçin göteriji jogapkär, trolleý bolsa kranyň aralygynda keseligine hereket edýär.
 3. Iftük göterijilik ukybynyň ýokarlanmagy: Iki goşa kranly kranlar, ýekeje bil kranlary bilen deňeşdirilende has agyr ýükleri dolandyrmak üçin niýetlenendir.Jübüt berkitme konfigurasiýasy has ýokary göterijilik ukybyna mümkinçilik berýän has oňat durnuklylygy we gurluş bitewiligini üpjün edýär.
 4. Aralyk we beýiklik: Aýratyn talaplara laýyk goşa berkitme gantry kranlary düzülip bilner.Aralyk iki aýagyň arasyndaky aralygy, beýikligi bolsa beýikligi aňladýar.Bu ölçegler göz öňünde tutulan programma we göterilmeli ýükleriň ululygyna baglylykda kesgitlenýär.
 5. Köpdürlüligi: Iki esse berkitme kranlary köp taraply we gurluşyk, önümçilik, logistika we ýük daşamak ýaly dürli pudaklarda ulanylyp bilner.Adatça kranlary ýerine ýetirip bolmajak ýa-da amaly bolmadyk ýerlerde işleýärler.
 6. Dolandyryş ulgamlary: Iki sany berkitme gantry kranlary, maýatnik dolandyryşy, radio uzakdan dolandyrmak ýa-da kabina dolandyryşy ýaly dürli dolandyryş ulgamlary arkaly işledilip bilner.Dolandyryş ulgamy operatora kranyň hereketlerini we göteriş amallaryny takyk gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýär.
 7. Howpsuzlyk aýratynlyklary: Iki esse berkitme kranlary, howpsuz işlemegi üpjün etmek üçin howpsuzlyk aýratynlyklary bilen enjamlaşdyrylandyr.Bulara artykmaç ýükden goramak, gyssagly durmak düwmeleri, çäklendiriji wyklýuçateller we eşidilýän duýduryşlar girip biler.

Iki goşa gantly kranyň aýratynlyklarynyň we mümkinçilikleriniň öndürijä we anyk modeline baglylykda üýtgäp biljekdigini bellemelidiris.Iki goşa berkitme kantrini ulanmagy göz öňünde tutanyňyzda, kranyň aýratyn talaplaryňyza we howpsuzlyk standartlaryňyza laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin ökde inerener ýa-da kran üpjün edijisi bilen maslahatlaşmak maslahat berilýär.

Mundan başga-da, goşa berkitme gantry kranlary barada goşmaça maglumatlar:

 1. Götermek ukyby:Iki gezek berkitme gantry kranlaryýokary göterijilik ukyby bilen tanalýar, agyr ýükleri dolandyrmak üçin amatly edýär.Adatça, belli bir modele we konfigurasiýa baglylykda birnäçe tonnadan birnäçe ýüz tonna çenli ýük göterip bilerler.Götermek ukyby, kranyň aralygy, beýikligi we gurluş dizaýny ýaly faktorlara täsir edýär.
 2. Arassa aralyk: Iki goşa gantry kranyň açyk aralygy, iki aýagyň merkezleriniň arasyndaky aralygy aňladýar.Bu ölçeg, kranyň aşagyndaky iş meýdanynyň iň giňligini kesgitleýär.Arassa aralyk, iş meýdanynyň aýratyn ýerleşişine we talaplaryna laýyklaşdyrylyp bilner.
 3. Köpriniň syýahat mehanizmi: Köpriniň syýahat mehanizmi kranyň gorizontal çarçuwasy boýunça hereket etmegine mümkinçilik berýär.Kranyň tutuş aralykda rahat we takyk geçmegine mümkinçilik berýän hereketlendirijilerden, dişli we tigirlerden durýar.Syýahat mehanizmi köplenç elektrik hereketlendirijileri bilen hereket edýär we käbir ösen modeller gözegçilik we energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak üçin üýtgeýän ýygylyk disklerini (VFD) öz içine alyp biler.

satlyk gantry-kran

 1. Hookarlandyryş mehanizmi: Iki goşa gantly kranyň göteriş mehanizmi ýüki götermek we peseltmek üçin jogapkärdir.Adatça, biliň üstünde hereket edip bilýän elektrik göteriji ýa-da trolleý ulanylýar.Dürli ýük talaplaryny kanagatlandyrmak üçin göterijide birnäçe göteriş tizligi bolup biler.
 2. Wezipe klassifikasiýasy: Jübüt berkitme gantry kranlar, ulanylyş güýjüne we ýygylygyna baglylykda dürli wezipe sikllerini dolandyrmak üçin niýetlenendir.Wezipe klassifikasiýalary ýeňil, orta, agyr ýa-da agyr kategoriýalara bölünýär we kranyň ýükleri üznüksiz ýa-da aralykda dolandyrmak ukybyny kesgitleýär.
 3. Açyk we ýapyk programmalar: Aýry-aýry talaplara baglylykda goşa berkitme gantry kranlary içerde we daşarda ulanyp bolýar.Açyk ganly kranlar, daşky gurşaw elementleriniň täsirine garşy durmak üçin gorag örtükleri ýaly howa çydamly aýratynlyklar bilen bezelendir.Oorapyk ganly kranlar köplenç önümçilik desgalarynda, ammarlarda we ussahanalarda ulanylýar.
 4. Özbaşdaklaşdyrma opsiýalary: Öndürijiler goşa berkitme gantry kranlaryny belli bir programmalara laýyklaşdyrmak üçin birneme özleşdirme wariantlaryny hödürleýärler.Bu opsiýalara kömekçi göterijiler, ýöriteleşdirilen göteriji goşundylar, swoga garşy ulgamlar we ösen dolandyryş ulgamlary ýaly aýratynlyklar girip biler.Özbaşdaklaşdyrmalar, belli bir meseleler üçin kranyň işleýşini we netijeliligini ýokarlandyryp biler.
 5. Gurnamak we hyzmat etmek: Iki goşa berkitme kran gurmak seresaply meýilleşdirmegi we tejribäni talap edýär.Grounder taýynlygy, binýadyň talaplary we gantry gurluşyny ýygnamak ýaly pikirleri öz içine alýar.Kranyň howpsuz we netijeli işlemegini üpjün etmek üçin yzygiderli tehniki hyzmat we barlaglar zerurdyr.Kran öndürijileri köplenç gurnamak, tehniki hyzmat etmek we näsazlyklary düzetmek üçin görkezmeler we goldaw berýär.

Aýratyn jikme-jiklikleriň we aýratynlyklaryň goşa berkitme gantry kranynyň öndürijisine we modeline baglylykda üýtgäp biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.Aýratyn zerurlyklaryňyza we ýagdaýlaryňyza esaslanyp takyk maglumat berip biljek pudak hünärmenleri ýa-da kran üpjün edijileri bilen maslahatlaşmak möhümdir.


 • Öňki:
 • Indiki: