Gantry kran üçin agyr ýük 5 ~ 500 tonna açyk winç trolleýsi

Gantry kran üçin agyr ýük 5 ~ 500 tonna açyk winç trolleýsi

Spesifikasiýa:


  • Iş borjy:A3-A7
  • Götermek ukyby:5-450t
  • Boýy götermek:100 metre çenli
  • Elektrik üpjünçiligi:Müşderi talap edilýär

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Elektrik goşa berkitme kran trolleýsi has ýokary öndürijiligi, ykjam gurluşy, ýeňil agramy, ygtybarly, ygtybarly we täsirli işleýşi we dürli iş şertlerine laýyk gelýän täze nesil önümidir.Iki gatly kran trolleýini saýlamak önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp, gündelik tehniki hyzmaty azaldyp, energiýa sarp edilişini tygşytlap we maýa goýumlaryndan has gowy girdeji gazanyp biler.
Elektrik goşa berkitme kran trolleýsi sim arkan göteriji, motor we trolleý çarçuwasyndan durýar.
Elektrik goşa berkitme kran trolleýsi ýöriteleşdirilen önüm.Adatça goşa berkitme kran ýa-da goşa berkitme gantry kran bilen bilelikde ulanylýar.Şeýle hem ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ulanyş gurşawyna görä düzülip bilner.
SEVENCRANE tarapyndan öndürilen goşa şöhleli göteriji trolleý, ýerüsti işlemek, uzakdan dolandyrmak ýa-da sürüjiniň kabinasy bilen dolandyrylyp bilner, bu bolsa ussahananyň iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.

açyk trolleý (1)
açyk trolleý (1)
açyk trolleý

Arza

Elektrikli goşa kranly trolleýiň iň ýokary göterijilik ukyby 50 tonna, iş derejesi bolsa A4-A5.Tehnologiýada ösen, ygtybarly we ygtybarly, saklamak aňsat we ýaşyl we energiýa tygşytlaýjy.
Gurluşyk kompaniýalarynda, dag magdanlarynda we zawodlarda raýat gurluşyk we gurnama taslamalary üçin amatly.Şeýle hem ammar we logistika, takyk işlemek, metal öndürmek, ýel energiýasy, awtoulag önümçiligi, demir ýol tranziti, gurluşyk tehnikasy we ş.m. ulanylyp bilner.

açyk trolleý (2) (1)
açyk trolleý (2)
açyk trolleý (3)
açyk trolleý (4)
açyk trolleý (5)
açyk trolleý (1)
açyk trolleý (6)

Önüm prosesi

Elektrik goşa berkitme kran trolleýsi ýeňil agramy, durnukly gurluşy we ýokary howpsuzlygy bilen ýokary güýçli garyndy polatdan ýasalýar.Polat gurluşy kebşirlemek ýa-da ýokary güýçli boltlar bilen baglanyşdyrylýar, bu diňe bir berk we ygtybarly bolman, eýsem gurmak aňsat we gurnama wagty hem gysga.
Trolleý ussahanada öndürilenden soň, zawoddan çykmazdan ozal berk synagdan geçmeli.Trolleý tüsse atylmadyk agaç gutyda gaplanýar, bu transport wagtynda bökdençlikleri azaldýar we önümiň hiliniň standart derejä ýetmegini üpjün edýär.Şonuň üçin tutuş ulag daşalandan soň, transport deformasiýasyny ýok etmek üçin azajyk düzedişden soň göni köpri çarçuwasyna oturdylyp bilner.