Zawod üçin monorail üstki kran 5T 10T 15T 20T

Zawod üçin monorail üstki kran 5T 10T 15T 20T

Spesifikasiýa:


  • Götermek ukyby:1-20t
  • Aralyk:4.5--31.5m
  • Boýy götermek:3-30m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Elektrik üpjünçiligi:müşderiniň elektrik üpjünçiligine esaslanýar
  • Dolandyryş usuly:maýatnik dolandyryş, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

“Overhead Crane 5 Ton” Europeanewropa we Amerikanyň standartlaryna laýyk gelýän göteriji enjamlaryň biridir.“SEVENCRANE” 5 tonnadan 500 tonna çenli aralykdaky köpri kranlary we islegleriňize laýyk aralyk öndürýär.Uzynlygy 60 futdan gowrak bolan 10 tonnadan gowrak kranlaryň köpüsi gutydan ýasalan şöhleleri ulanar.

Adatça, guty berkitme şöhleleri köpri kranlary, CD1, MD1 görnüşleri ýaly elektrik göterijiler bilen utgaşykly ýeňil göteriji liftler hasaplanýar.

“Overhead Crane 5 Ton” täjirçilik amallaryny amala aşyrmak üçin has güýçli göterijilik ukybyna eýedir.Bir guşakly kranyň göterijilik ukyby 3 tonnadan 30 tonna çenli.Singleeke guşakly kran gurnamalary, gözlegleri we abatlaýyş işlerini geçirmek, mehaniki zawodlarda, ussahanalarda, demir zawodlarynda şahamçalarda we elektrik stansiýalarynda we ş.m. ýüklemek we düşürmek üçin amatlydyr.

Headokarky kran 5 tonna (1)
Headokarky kran 5 tonna (2)
Headokarky kran 5 tonna (3)

Arza

“Headhead Crane 5 Ton” liftiň zerur ýerinde giňden ulanylýar.“Overhead Crane 5 Ton” bilen maslahatlaşanyňyzda, kran spesifikasiýalarynyň pudagyňyza has laýykdygyny bilip bilersiňiz.Iň gowusy häzirki zaman ammaryň ýokary howpsuzlygy, öndürijilik zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.“SEVENCRANE” kran 5 tonna paýlaýar we öndürýär, kenarýaka kenarýaka, Kanada, Meksika, Türkiýe, Taýland, Filippinler, Litwa, Italiýa, Awstraliýa, BAE we Saud Arabystany.

Headokarky kran 5 tonna (8)
DCIM101MEDIADJI_0051.JPG
Headokarky kran 5 tonna (3)
Headokarky kran 5 tonna (5)
Headokarky kran 5 tonna (6)
Headokarky kran 5 tonna (7)
DCIM101MEDIADJI_0031.JPG

Önüm prosesi

“SEVENCRANE” markasy “Overhead Crane 5 Ton” owadan daşky görnüşi, ýumşak başlangyç motorly pes ses we içerki we halkara meşhur marka ätiýaçlyk şaýlaryny kabul etmek aýratynlyklaryna eýedir.Şowsuzlyk derejesi esasanam pes, howpsuzlyk faktory ýokary we iş netijeliligi bäsdeşlerden 30% ýokary.Adaty iş şertlerinde, gysga aralykda 24 sagat üznüksiz işläp biler.Önümçilik kuwwatyny artdyrmak, zawod maýa goýumlaryny azaltmak, maýa goýumlaryňyz üçin iň ýokary baha döretmek.

Dürli kuwwatly islendik ýokary derejeli kran, şol zerurlyklara eýe bolanyňyzdan soň, bizde ýörite hyzmat bar.