Seminar leeke Girder üstünden syýahat kran

Seminar leeke Girder üstünden syýahat kran

Spesifikasiýa:


  • Götermek ukyby:1-20t
  • Aralyk:4.5--31.5m
  • Boýy götermek:3-30m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Elektrik üpjünçiligi:müşderiniň elektrik üpjünçiligine esaslanýar
  • Dolandyryş usuly:maýatnik dolandyryş, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Headokarky kran ýekeje biliniň diňe bir şöhlesi barlygy sebäpli, umuman alanyňda, bu ulgamyň ölen agramy pes bolýar, bu has ýeňil uçuş-gonuş ulgamlaryndan peýdalanyp we bar bolan binalary goldaýan desgalar bilen birigip bilýär.Amatly dizaýn edilen bolsa, gündelik amallary artdyryp biler we ammarda ýa-da zawodda çäk çäkli bolanda desgalar we amallar üçin ajaýyp çözgütdir.

Headokarky kran ýeke-täk berkitme, relsleriň üstünde keseligine kesilip geçýän ýol relslerinde syýahat edýän ýeke-täk bili aňladýar.Headokarky kran ýekeje berkitmäniň çarçuwalary ýokary galdyrylan çarçuwanyň iki gapdalynda goýlan ýollarda uzynlygyna işleýär, göteriji truss bolsa köpriniň çarçuwasynyň üstünde goýlan ýollarda keseligine hereket edýär we köpri çarçuwasynyň aşagyndaky boşlugy götermek üçin gönüburçly iş konwertini döredýär. ýerdäki enjamlar päsgel bermezden materiallar.

jikme-jiklikler (9)
jikme-jiklikler (7)
jikme-jiklikler (8)

Arza

Singleeke guşak, ahyrky şöhleleriň üstünden geçýän ýük göteriji şöhle bolup, üstki kran ýeke-täk biliniň esasy gurluş düzüm bölegi bolup durýar.Headokarky kran ýeke-täk berkitmäniň esasy gurluşy esasy berkitmeden, ahyrky şöhlelerden, sim arkan göteriji ýa-da elektrik zynjyry göteriji, trolleýs bölegi we uzakdan dolandyryş düwmesi ýa-da maýatnik dolandyryş düwmesi ýaly kontrolleýjiden durýar.

jikme-jiklikler (1)
jikme-jiklikler (3)
jikme-jiklikler (6)
jikme-jiklikler (5)
jikme-jiklikler (4)
jikme-jiklikler (2)
prosesi

artykmaçlygy

“Headhead Crane Single Girder” üznüksiz, aýratyn ýeňil göteriji zerurlyklar ýa-da kiçi göwrümli degirmenlerde we önümçilik desgalarynda ulanylýan modully kranlar üçin ulanylyp bilner.“Headhead Crane Single Girder” potolok gurluşlary, göteriş tizligi, aralygy, beýikligi we kuwwaty üçin adatydyr.“Overhead Crane Single Girder” müşderiniň ammaryna ýa-da zawodyna görä öndürilip bilner.

SEVENCRANE, önümçilik üstündäki kranlary goşmak bilen, material işleýiş enjamlarynyň doly toplumyny dizaýn edýär, gurýar we paýlaýar.Gyzyklanýan bolsaňyz, mugt dizaýn üçin biziň bilen habarlaşyň.