Galyndy şlak bilen köpri kran

Galyndy şlak bilen köpri kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:3 tonna-500 tonna
  • Aralyk:4.5--31.5m
  • Boýy götermek:3m-30m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Syýahat tizligi:2-20m / min, 3-30m / min
  • Göteriş tizligi:0.8 / 5m / min, 1 / 6.3m / min, 0-4.9m / min
  • Elektrik üpjünçiligi naprýa: eniýesi:380v / 400v / 415v / 440v / 460v, 50hz / 60hz, 3 faza
  • Dolandyryş modeli:kabinany dolandyrmak, uzakdan dolandyrmak, maýatnik dolandyryş

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Çelekli ýerüsti kran, yzygiderli ulanylmaga ukyply çelekler bilen enjamlaşdyrylan agyr, goşa guşakly ýokary göteriji maşyn.Çelekli ýerüsti kran, esasan paluba çarçuwasyndan, kranyň syýahat mehanizmlerinden, göteriji awtoulaglardan, elektrik enjamlaryndan, tutulýan çelekden we ş.m. materiallaryň köpçülikleýin dykyzlygyna esaslanyp, kran çeleklerine bölünip bilner. ýeňil, orta, agyr we aşa agyr sebetler.Çelekler, gum, kömür, mineral poroşok we himiki dökün köplügi we ş.m. ýaly materiallary ýüklemek we düşürmek üçin guraldyr. Çelekler kranyň köp material almagyna mümkinçilik berýär.

Çelek bilen ýerüsti kran (1)
Çelek bilen ýerüsti kran (2)
Çelek bilen ýerüsti kran (4)

Arza

Çelekli ýerüsti kran, esasan, galyndylary ýüklemek, düşürmek, garyşdyrmak, gaýtadan işlemek we agyrlamak üçin ulanylýar.Grounderiň üstündäki kranlar esasy palubadan, şöhleleriň ujundan, çybykdan, syýahat enjamyndan, trolleýbuslardan, elektrik dolandyryş ulgamlaryndan we beýleki böleklerden durýar.“Grab overhead” kran bilen, agyr materiallary alyp bilersiňiz we zawodda, ussahanada, iş stansiýasynda, portda we ş.m. işiňizi aňsatlyk bilen ýerine ýetirip bilersiňiz, bu agyr materiallary herekete getirýän agyr kran. biri, sizi agyry döredýän göteriji işlerden azat eder.Kranlar üçin elektrik bilen işleýän tutawaçlar köp görnüşde bar, Biziň kompaniýamyz kranlar üçin adaty elektrik bloklary bilen kommutasiýa mehanizmi hökmünde enjamlaşdyryldy, kranlary tutýan motor örtülen depäni gysmak üçin hasap edilip bilner, sebäbi ägirt uly güýji bar we demir we ş.m. ýaly gaty materiallary tutmak üçin ulanylýar.

Çelek bilen ýerüsti kran (8)
Çelek bilen ýerüsti kran (10)
Çelek bilen ýerüsti kran (4)
Çelek bilen ýerüsti kran (5)
Çelek bilen ýerüsti kran (6)
Çelek bilen ýokarky kran (7)
Çelek bilen ýerüsti kran (9)

Önüm prosesi

Çelekli ýerüsti kran material, ýük göterijilik ukybynyň agramyna görä ýeňil, orta, agyr we aşa agyr tutawaçlara bölünýär.Şol bir wagtyň özünde götermek ukyby agyrlygy öz içine alýar.

Lift we kran özbaşdak dolandyrylyp bilner ýa-da aýratyn ýa-da bilelikde işläp biler.Açyk kranlar göteriji mehanizmler, elektrik dolandyryş gutulary we ýagyşdan goraýan enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Paluba ýa-da pod kranlar üçin açyk görnüşli, amatly amallar üçin ýörite kokpitler bar.Çelek bilen kran satyn almazdan ozal göz öňünde tutmaly dürli faktorlar bar.Käbir faktorlar çalyşýan bölekleriň elýeterliligini we umumy iş sagadyny öz içine alýar.