Euroewro 10 tonna partlama subutnamasy leeke-täk dükan kran

Euroewro 10 tonna partlama subutnamasy leeke-täk dükan kran

Spesifikasiýa:


  • Götermek ukyby:1-20t
  • Aralyk:4.5--31.5m
  • Boýy götermek:3-30m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Elektrik üpjünçiligi:müşderiniň elektrik üpjünçiligine esaslanýar
  • Dolandyryş usuly:maýatnik dolandyryş, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Shopokarky dükan kran, ýaşaýyş garaageyňyz ýa-da ussahanaňyz üçin zerur bolan kran üçin göteriş ulgamynyň bir görnüşidir.Dükanyň üstündäki dükan kran, gaty agyr ýükleri we enjamlary bir ýerden beýleki ýerlere howpsuz geçirmäge ukyplydyr.

Dükanyň üstündäki dükan kran, ýükleriň agramyny bir köprüden we iki sany parallel uçuş-gonuş zolagyndan ybarat ulgamda ýaýradýan ýokary göteriji kran ulgamydyr.Köpri ulgamlaryň uçuş-gonuş zolaklarynyň üstünden geçýär we iş meýdanynyň ulanylýan ýerini köpeldýär.Köp ýagdaýlarda tutuş ulgam binanyň içinden geçip biler ýaly, dükan kranlary hem yzarlanar.

Storeokarky dükan kran (1)
Storeokarky dükan kran (1)
Storeokarky dükan kran (2)

Arza

Bridgeokarky köprüden ýa-da poldan kran işlese-de, operator elmydama ýoly anyk görmeli.Polda uzakdan dolandyrmak arkaly işlemek peýdaly bolsa-da, kämahal gözden düşüp biler, operatorlar ulanýan dükan kranlaryny bilmelidirler we enjamlaşdyrylan howpsuzlyk aýratynlyklary bolmazdan hiç haçan işlemeli däldirler.Işçiler kranlaryň howplary we işleýşi barada tälim almaly we beýiklikde işledilende howpsuzlyk aladalaryny ýatdan çykarmaly däldir.

Storeokarky dükan kran (5)
Storeokarky dükan kran (6)
Storeokarky dükan kran (7)
Storeokarky dükan kran (9)
Storeokarky dükan kran (3)
Storeokarky dükan kran (4)
Storeokarky dükan kran (10)

Önüm prosesi

“SEVENCRANE” dükan kran ulgamlary ýokary hilli, güýçli we çydamly dizaýny üpjün edýän ýokary hilli dizaýndyr.Thedükankran gurnamalary, gözlegleri we abatlaýyş işlerini geçirmek, mehaniki zawodlarda, demir zawodlaryndaky ussahanalarda we elektrik stansiýalarynda we ş.m. ýüklemek we düşürmek üçin amatlydyr.