250Kg ~ 16 Ton Garaage Stasionar Kantilewer Jib Kran Sütün Kran

250Kg ~ 16 Ton Garaage Stasionar Kantilewer Jib Kran Sütün Kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:0,5-16 tonna
  • Goluň uzynlygy:1-10 metr
  • Boýy götermek:1-10m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Iş borjy: A3
  • Güýç çeşmesi:110v / 220v / 380v / 400v / 415v / 440v / 460v, 50hz / 60hz, 3 faza
  • Dolandyryş modeli:maýatnik dolandyryş, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Sütündäki sütün kranyny nädip saýlamaly?Sütün kranyny nädip saýlamalydygy barada aşakdaky maglumatlary gözden geçirmeli.Adyndan görnüşi ýaly, sütün jib krany zawodyň içindäki ýa-da degişli polat gurluşynyň daşynda islendik gurluş şöhlesine oturdylyp bilner.Poluň postuna berkidilen ykjam göterijini goldaýan gorizontal agzasy bolan kranyň bir görnüşi sütün kran diýilýär.Maşyn meýdanynda, gurnama bekedinde ýa-da ýüklemek we düşürmek meýdançalarynda götermek we hereket etmek mümkinçiliklerini üpjün edip biler.
Iň agyr sütünli kran işlemek üçin amatly we howpsuz.Highokary ulanylýan kran çeňňek beýikligi üçin pes doly kanwasly berk polat gurluşy.Polat çukur gurluşy üçin sütün kran, ýeňil agram, uly aralyk, göterijilik ukyby, tygşytly we çydamly.Sütün kran, döwrebaplaşdyrylan önümçiligiň talaplaryna laýyk gelýän göteriji enjamlaryň täze nesli.Polewropa sütüniniň özüni goldaýan sütün kran, esasan, metal gurluşdan, Europeanewropaly göteriji, elektrik enjamlaryndan we ş.m.

Sütün (1)
Sütün (2)
Sütün (3)

Arza

Sütünimize oturdylan jib kranlaryň hereket diapazony, diwar ýa-da sütün gurnamak bilen çäklense-de, henizem täsir galdyryjy: müşderilerimiz 200 dereje burç ulanyp bilerler.Pes gerim gysga çäkler bilen birleşdirilip, islendik çäkli ýerden peýdalanyp biler.“SEVENCRANE” ähli bumlary açyk meýdanda ýa-da aşaky gurluşlarda ulanmaga mümkinçilik berýän pol çözgütlerini hödürleýär.

Öz-özüni goldaýan ulaldyjy ulgamlar uly kranlaryň aşagynda ýa-da aýry-aýry iş öýjüklerini goldap biljek açyk ýerlerde ulanylyp bilner.Olary açyk howada duralgalarda ýa-da ýükleme duralgalarynda, şeýle hem sahna amallary üçin bilelikde köp sanly ulanyp boljak içerde işlemek we ýygnamak üçin ulanyp bolýar.Asma asma - Adaty bolşy ýaly, ýokary göteriji gol ýeňil süýşýän itekleýji trolleý bilen enjamlaşdyrylandyr, bu göterijilik ukyby 0,5 tonna -16 tonna çenli bolan bu jib kran üçin oňaýlydyr, elektrik gerek bolsa trolleý, biz hem üpjün edip bileris.

Sütün (3)
Sütün (4)
Sütün (5)
Sütün (6)
Sütün (7)
Sütün (8)
Sütün (9)

Önüm prosesi

Gerekli sütün kran el bilen öldürilse, polýusyň ýa-da diwaryň ujunyň golaýynda ýük bilen öldürilmez.Iň erkin sütün jib kran aýlananda, operator ýüki göterip biler we soňra jibiň indiki ädimleri üçin zerur bolan ýere öwrüp biler.Örän zawodyňyzyň göterijilik ukybyny ýa-da önümçilik desgasynda ulanylmadyk giňişligi ýokarlandyrmagyň ýoluny gözleýän bolsaňyz, sütün kran size laýyk bolup biler.