Gämini götermek üçin sütün jib kran

Gämini götermek üçin sütün jib kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:3t ~ 20t
  • Goluň uzynlygy:3m ~ 12m
  • Boýy götermek:4m-15m
  • Iş borjy: A5

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Gämi götermek üçin sütün siňdiriji jib kran, gaýyk howlularynyň we deňiz kenarlarynyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin döredilen ýokary hilli göteriji enjamdyr.Çydamlylygy we ygtybarlylygy üpjün edip, ýokary derejeli materiallary ulanyp, iň ýokary standartlara guruldy.

Bu kran ulanmagy we saklamagy aňsatlaşdyrýan dürli aýratynlyklar bilen üpjün edilýär.Jibi goldaýan we götermek amallary wagtynda durnuklylygy üpjün edýän berk sütün bar.Jib goly 360 dereje aýlanyp, götermek we ýerleşdirmek meseleleriniň köpüsine laýyk bolar.

Gämini götermek üçin sütün siňdiriji jib kran agyr ýükleri 20 tonna çenli götermäge ukyply, gaýyklary suwa götermek we uçurmak üçin amatly edýär.Şeýle hem, kran gaýyklary we beýleki agyr ýükleri aňsat we ygtybarly götermäge mümkinçilik berýän simli ýüp göteriji bilen gelýär.

Umuman aýdanyňda, bu kran islendik gaýyk howlusy ýa-da deňiz üçin amatly köpugurly we ygtybarly göteriji enjamdyr.Ulanmak aňsat, minimal tehniki hyzmaty talap edýär we dowamly gurulýar.

Satuw üçin 20t gaýyk jib kran
gaýyk jib kran bahasy
gaýyk jib kran bahasy

Arza

Sütün süpürýän jib kranlar, gämi goşundylaryny götermegiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýörite döredildi.Bu kranlar uzak aralyga we ýokary göterijilik ukybyna eýe bolup, olary ähli ululykdaky gaýyklary dolandyrmak üçin amatly edýär.

Kranyň aýlanýan sütüni 360 dereje aýlanmaga we ýerleşmäge mümkinçilik berýär, gaýyklary ýüklemek we düşürmek çalt we aňsat bolýar.Bu kran ykjam dizaýna eýe bolup, çäklendirilen ýerlerde ulanmak üçin amatlydyr.Şeýle hem dürli görnüşli gaýyklary götermegiň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin kran düzülip bilner.

Gämileri götermek üçin ulanylýan sütünli jib kranlar, adatça, gidrotehniki çeňňek bilen gelýär, bu operatora uly takyklyk bilen gämini götermäge we düşürmäge mümkinçilik berýär.Çeňňegiň dolandyryş ulgamy operatora götermek we peseltmek amallarynyň tizligini sazlamaga mümkinçilik berýär.Kranlar ýokary hilli materiallar bilen gurlup, ygtybarly we ygtybarly işlemegi üpjün edip, uzak ömri üçin niýetlenendir.

Sözümiň ahyrynda, gaýyklary götermek meselesinde sütün öldürýän jib kranlar iň oňat çözgütdir.Ykjam, köptaraply we dürli gaýyk götermek programmalarynyň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin döredilen.

deňiz jib kran
25t gaýyk jib kran
deňiz jib kran bilen üpjün ediji
gaýyk götermek üçin sütün jib kran
sütün jib kran
Port jib kran
gaýyk sütüni jib krany

Önüm prosesi

Birinji ädim, hünärmenler topary tarapyndan kranyň dizaýny we in engineeringenerligi.Dizaýn, göterilmeli gaýyklaryň ululygyny we agramyny, kranyň beýikligini we ýerleşişini we howpsuzlyk aýratynlyklaryny öz içine alýan müşderiniň aýratyn talaplaryny göz öňünde tutmalydyr.

Soň bolsa, kran bölekleri öndürilýär we ýygnalýar.Muňa esasy sütün, jib goly, göteriş mehanizmi we amortizatorlar, çäklendiriji wyklýuçateller we gidrawlik ulgamlar ýaly goşmaça enjamlar girýär.

Kran doly gurlandan soň, ähli howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýändigini we garaşylýan ýüklere we ulanyşa çydap biljekdigini anyklamak üçin berk synagdan geçýär.Kran takyklyk we tizlik bilen dürli ululykdaky we agramly gaýyklary göterip biljekdigini anyklamak üçin dürli şertlerde synag edilýär.

Synagdan soň, gurnamak, tehniki hyzmat etmek we işlemek üçin jikme-jik görkezmeler bilen bir hatarda müşderä gowşurylýar.Müşderi, şeýle hem uzak ömri we amatly öndürijiligi üpjün etmek üçin krany nädip howpsuz dolandyrmak we goldamak boýunça okuw alýar.