Pnewmatik tekerler bilen konteýner Gantry kranyny kenara iberiň

Pnewmatik tekerler bilen konteýner Gantry kranyny kenara iberiň

Spesifikasiýa:


  • Göwrümi:5-200 tonna
  • Aralyk:5-32m ýa-da özleşdirilen
  • Boýy götermek:3-12m ýa-da özleşdirilen
  • Iş borjy:A3-A6
  • Güýç çeşmesi:elektrik generatory ýa-da 3 fazaly elektrik üpjünçiligi
  • Dolandyryş tertibi:kabinanyň gözegçiligi

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Kauçuk reňkli gaplar (RTG) we duralga kranlary ýükleriň hereketini saklamak üçin zerur at güýjüni we çeýeligi hödürläp biler.Material hereketlendiriji enjamlar, gündizini hiç wagt görmeýän kiçi, elektrik bilen işleýän forkliftlerden başlap, ulag göterijilerine, hatda has uly, 20,000 funt sterlinge çenli hereket edip bilýän Pnewmatik Şina Gantry ýaly dürli stillerde we ululykda bolýar.Köplenç bu bölekler polat ýollarda işlemek üçin polat tigirler bilen enjamlaşdyrylandyr, ýöne SEVENCRANE pnewmatik tekerleri, rezin we poliuretan tigirleri, demir ýol gurnamalary we rulolar bilen üpjün etdi.

pnewmatik tekerleri bilen gantry kran (1)
pnewmatik tekerleri bilen gantry kran (1)
pnewmatik tekerleri bolan ganly kran (2)

Arza

Pnewmatik tekerlerde transtainerleriň giň gerimi bar we rezin-teker Gantry kranynyň gysgaldylan RTG diýlip atlandyrylyp bilner.Bu talapyň beýany, deňiz naprýa .eniýesinde deňiz elektrik çeşmesinden Pnewmatik Şin Gantry kranyna çenli elektrik energiýasyny üpjün edýän enjamy öz içine alýar, şeýlelik bilen RTG kranynyň elektrik energiýasynyň bir elektrik çeşmesinden aýrylmagyna we başga bir elektrik çeşmesi bilen gaýtadan birikmegine mümkinçilik berýär. ýokary woltly sim bilen birikmek.Dizel hereketlendirijisi we AC generatory bolan has täze RTG kran, DC çykaryjy elektrik katenariýasy bilen işlemek üçin gurlup bilner, şonuň üçin RTG kran ýokary woltly daşarky güýç çeşmesiniň zerurlygy bolmazdan zolakly geçiş amallaryny ýerine ýetirip biler.

pnewmatik tekerler bilen gantry kran (6) - 副本
pnewmatik tekerleri bolan ganly kran (2) - 副本
pnewmatik tekerleri bilen gantry kran (3) - 副本
pnewmatik tekerler bilen gantry kran (4) - 副本
pnewmatik tekerleri bolan ganly kran (5) - 副本
pnewmatik tekerleri bolan ganly kran (7)
pnewmatik tekerleri bolan ganly kran (7)

Önüm prosesi

Uzak ýaşamak hem möhüm meseledir: portda göteriji göterijilerde ulanylýan tekerler we doklardaky rezin ýadaw kranlar, UV sebäpli dörän ýyrtylmalara garşy durmak üçin goşundylary goşmalydyr.Mysal üçin, rezin ýadaw gantlardaky tekerler, uly ýük göterilende tutmagy üpjün edip bilmeli, emma dik duranyňyzda 90 dereje öwrülende köp mukdarda torky dolandyryp bilmeli.

Pnewmatik teker gantry kranyny satyn almazdan ozal, ýüki götermek üçin näçeräk zerur boljakdygy hakda pikirlenmek möhümdir.Kauçuk teker gantry kranyna oturmazdan ozal, şol bir işde ýüze çykyp biljek beýlekiler ýaly derrew işiňiz üçin ajaýypdygyna göz ýetiriň.