150 tonna ammar howly Goliath Gantry kran öndürijileri

150 tonna ammar howly Goliath Gantry kran öndürijileri

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:5-600 tonna
  • Aralyk:12-35m
  • Boýy götermek:6-18m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Elektrik götermegiň modeli:açyk trolleý
  • Syýahat tizligi:20m / min, 31m / min 40m / min
  • Göteriş tizligi:7.1m / min, 6.3m / min, 5.9m / min
  • Iş borjy:A5-A7
  • Güýç çeşmesi:ýerli güýjüňize görä
  • Trackol bilen:37-90mm
  • Dolandyryş modeli:Kabin dolandyryşy, maýatnik dolandyryşy, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Portlarda ulanylýan kranlaryň görnüşleri Köp harytlary ýa-da konteýnerlerden has köp göwrümli materiallary daşamak, ammaryň, portuň ýa-da iş meýdanynyň içinde hereket etmek üçin birikdiriji we birleşdirme mehanizmi bolan ýörite kranlary talap edýär.Port gantry kran, ähli görnüşdäki portlarda harytlary we gämileri dolandyrmagyň esasy infrastrukturasy bolup, ýük we düşüriji kran bolup durýar.Kranlaryň roly, esasanam port gantry kranlary ýaly agyr kranlar portlarda ýokary baha berilýär, sebäbi köp mukdarda haryt ýygnamaly, göçürilmeli we konteýnerden konteýnerlere çykarylmaly, agyr kranlar işlemek üçin zerur.

goşa berkitme gantry kran (1)
goşa berkitme gantry kran (2)
goşa girder gantry kran (3)

Arza

Port gantry krany gämilerden konteýnerleri ýüklemek we düşürmek, konteýner terminallarynda ýük daşamak we gaplamak üçin giňden ulanylýar.Konteýner gämileriniň ösmegi bilen, gämi duralgasyndaky bu kran has uly konteýner gämilerini dolandyrmak üçin has ýokary netijelilige we has ýokary ukyplylyga mätäç.Port gantry krany, şeýle hem gämilerden intermodal gaplary ýüklemek we düşürmek üçin gämi duralgasyndan kenara gantry kran bolup biler.Konteýner kran (şeýle hem gantry kran ýa-da gämi-kenar kranlary bilen işleýän konteýner) konteýner gämilerinden intermodal konteýnerleri ýüklemek we düşürmek üçin konteýner terminallarynda bar bolan uly gantry kran görnüşidir.

DCIM101MEDIADJI_0061.JPG
DCIM101MEDIADJI_0083.JPG
goşa berkitme gantry kran (9)
goşa girder gantry kran (4)
goşa berkitme gantry kran (5)
goşa berkitme gantry kran (6)
goşa berkitme gantry kran (10)

Önüm prosesi

Gämi duralgasyndaky kran operatorynyň esasy işi, gämä ýa-da gämä ibermek üçin gaplary ýüklemek we düşürmekdir.Şeýle hem, kran gämä ýüklemek üçin gämi duralgasyndaky gaplary alýar.Port Kranlaryň kömegi bolmazdan, konteýnerleri gämi duralgasyna goýup bolmaz ýa-da gämä ýükläp bolmaz.

Markamyzyň ygrarlylygyna esaslanyp, ähli taraplaýyn götermek çözgüdini hödürleýäris.Tygşytly, amaly we täsirli götermek işine ýetmäge kömek edýär.Häzirlikçe müşderilerimiz 100-den gowrak ýurtda ýaýrady. Asyl niýetimiz bilen öňe gitmegi dowam etdireris.