Partlamadan goraýan elektrik göteriji demir demir Gantry krany

Partlamadan goraýan elektrik göteriji demir demir Gantry krany

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:3 tonna ~ 30 tonna
  • Aralyk:4,5m ~ 30m
  • Boýy götermek:3m ~ 12m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Elektrik götermegiň modeli:elektrik simini götermek ýa-da elektrik zynjyry götermek
  • Dolandyryş modeli:maýatnik dolandyryş, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Demirýol bilen gurlan gantry kranlar dürli konteýner kuwwatlaryny dolandyrmak üçin dürli kuwwatlarda we ululykda bar, olaryň aralygy geçmeli konteýnerleriň hatarlary bilen kesgitlenýär.Demirýolda gurlan gantry kranyň bahasy, göterijiniň beýikligi, uzynlygy, ýük göterijilik ukyby we ş.m. ýaly köp faktorlara gaty baglydyr. Her faktor onuň bahasyna güýçli täsir edip biler.

Gantry kran, dürli belentlikler we aralyklar bilen aýratyn zerurlyklaryňyza görä dizaýn edilip we öndürilip bilner.Demirýol bilen gurlan gantry kranlar (RMG kranlar) esasanam portlarda, howlularda, gämi duralgalarynda, ammarlarda, ussahanalarda, garaageslarda we ş.m. gap-gaçlary ýa-da beýleki materiallary dolandyrmak üçin ulanylýar. .Demirýol oturdylan konteýner gantry kran (RMG kran hem diýilýär) gämi duralgasyndaky intermodal konteýnerleri ýüklemek we düşürmek üçin konteýner terminallarynda duş gelýän uly gämi duralgasydyr.

Workhli iş güýji A6 synpyndadyr.Talaplaryňyza laýyklykda ýörite gurlan demirýol monta Con konteýner Gantry kranlaryny dizaýn edip we gurup bileris.Maşyn dizaýnyny we önümçiligini götermekde köp ýyllyk tejribämiz bilen, dürli iş ýerlerine we iş talaplaryna laýyk gelýän kranlaryň giň hataryny üpjün edýäris, howa, ganat, kelleli we elektrik bilen işleýän kranlar.Kompaniýaňyz üçin ýokary netijelilik, ýokary ygtybarly kran bilen üpjün ederis.Demir ýol bilen gurlan kranlarymyzy ulanyp, ýokary ygtybarlylygy, uzak ömri we hemişelik işlemegi dowam etdirip, terminallaryňyzyň mümkinçiliklerini ýokarlandyryp bilersiňiz.

demir ýol gantry kran2
demir ýol gantry kran3
demir ýol gantry4

Arza

Demirýol oturdylan kranlar, adatça portlarda we gämi duralgalarynda konteýnerleri ýüklemek we düşürmek üçin ulanylýar we çalt işleýiş tizligi we tekizlemek ýaly aýratynlyklara eýe.Konteýner kran, has ygtybarly we netijeli işlemegi üpjün edýän uzak we awtomatiki dolandyryşlar bilen bezelendir.Ulanyjy iş güýjüniň peselmegini we öndürijiliginiň ýokarlanmagyny islese, kran üçin stabilizator üpjün edilip bilner.Kran ýokary öndürijiligi, ygtybarlylygy, işiň pes çykdajylaryny we güýjüň pes ulanylmagyny üpjün edýär, howlularyň ýerleşdirilmegini aňsatlaşdyrmakda möhüm rol oýnaýar.

demir ýol gantry kran6
demir ýol gantry kran7
demir ýol gantry kran8
demir ýol gantry kran9
demir ýol gantry kran10
demir ýol gantry kran5
demir ýol gantry kran11

Önüm prosesi

Kranlar gantry ajaýyp öndürijilige we durnukly herekete eýe, kranyň işleýşinde hiç hili yrgyldama ýok.RMG ýokary iş tizligine we ýokary iş derejesine eýe bolup, konteýner işleýjileriň ýa-da beýleki kranlaryň dolanyşyk tizligini çaltlaşdyrýan gaty rahat işlemäge mümkinçilik berýär.Dürli görnüşli gaplary ýüklemek we düşürmek üçin ulanylýan RMG kran, howlularyň köpüsinde görýän esasy enjamyňyz bolup biler.Zhonggong, satmak üçin demirýol bilen gurlan gantry kranlary üpjün edýär, RMG kranlarymyz has ýokary öndürijiligi, has ygtybarlylygy we işleýiş takyklygyny üpjün etmek üçin onlarça ýyllyk kran dizaýn tejribesini birleşdirýär we şol bir wagtyň özünde iş çykdajylaryny we güýji sarp etmegi ep-esli peseldýär.

“Wolfers” portfeli konteýner kran ulgamyny netijeli işlemek üçin zerur bolan köp sanly sürüjilik çözgütlerini öz içine alýar.TMEIC-de ýerleşýän “Kran ulgamlary” topary, portlara ýetmek we maksatlaryndan has ýokary çykmak üçin tehniki nou-hau we nou-hau bar.Her bir kran stili, işiňiziň zerurlyklaryna laýyk gelýär.Mysal üçin, Wolfer RMG kran dwigatellerini optimizirlemekde bölekleýin ýük (S3) ýa-da ýygylyk öwrüjisi (S9) bilen işlemek göz öňünde tutulýar.