20 ′ 40 ′ 45 ′ konteýnerler üçin Harbour Rtg konteýner kran

20 ′ 40 ′ 45 ′ konteýnerler üçin Harbour Rtg konteýner kran

Spesifikasiýa:


  • Göwrümi:10-50 tonna
  • Aralyk:5-32m ýa-da özleşdirilen
  • Boýy götermek:6-18m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Iş borjy:A5-A7
  • Güýç çeşmesi:380v / 400v / 415v / 440v / 460v, 50hz / 60hz, 3 faza
  • Dolandyryş tertibi:Kabin dolandyryşy

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Kauçuk tekerli konteýner gantry kranlar, adatça gysgaça RTG diýilýär, konteýner howlularynda konteýnerleri saklamak üçin ulanylýar.Konteýner geçiriji diýlip hem atlandyrylýar, gysgaldylyp bilner, ýük meýdançalarynda ýöremek üçin rezin tekerleri ulanýan, konteýnerleri, duralgalary we başga ýerlerde saklamak üçin ulanylýan ykjam gant kran.RTG kran, adatça dizel-generator ulgamy ýa-da beýleki elektrik üpjünçiligi enjamy bilen işleýän ykjam rezin reňkli ganly kran bolup, ortaça ululykdaky gaplary dolandyrmak üçin iň oňat çözgütdir.
rtg konteýner gaplary gaplamakda ajaýyp öndürijiligi we ygtybarlylygy üpjün edýär.Diňe ýükleme duralgasynda aýlanmak bilen çäklenmän, rtg konteýner enjamlary ýerleşdirmäge we çeýe işlemäge hem mümkinçilik berýär.Univershliumumy görnüşli RTG kran konteýner porty üçin zerur enjamdyr.

rtg konteýner kran (1) (1)
rtg konteýner kran (1)
rtg konteýner kran (2)

Arza

rtg konteýner bäş-sekiz konteýneriň arasyna we beýikligi 3-den 1-den 6-a çenli konteýnerlere laýyk gelýär.Kauçuk reňkli konteýner (RTG) kranlar bäş-sekiz konteýner giňliginde (ýük awtoulaglarynyň ýollarynyň giňligi bilen birlikde) we beýikligi 1-den 3-den 1-e çenli 6 konteýner bilen üpjün edilip bilner.Aboveokardaky fotosuratda iki sany rezin tekerli kran (RTG) stakana hyzmat edýär.

Konteýner bilen gurnalan ýokarky ganly kranyň maksady konteýnerleri hatara ýerleşdirmek.Awtomatlaşdyrylan demirýol bilen gurlan Gantri kranlary (ARMG) täze gurluşyk terminallarynda döredilen gününden bäri meşhur bolup, duralga perpendikulýar gurluşyk konteýnerleri peýdaly we çalyşýan ýerler bölümleriň ujunda ýerleşýär.Bir exchangalaryň meşhur dizaýny, her bir konteýner blokda iki sany birmeňzeş ARMG kran ulanýar, umumy iş meýdany bilen bir ýodajykda hereket edýär (1-nji surata serediň).Konteýnerleri awtomatlaşdyrmak tehnologiýalary çalt ösdi, esasy üns howlynyň içinde konteýnerleriň aralyk saklanyşyny dolandyrýan kranlardyr.

rtg konteýner kran (3) (1)
rtg konteýner kran (3)
rtg konteýner kran (4)
rtg konteýner kran (5)
rtg konteýner kran (6)
rtg konteýner kran (2) (1)
rtg konteýner kran (5)

Önüm prosesi

Konteýnerler düşürilýändigi sebäpli, zyňmak üçin elektrik torunyň ýoklugy sebäpli, RTG-ler adatça peseldilen ýa-da haýallanan gaplardan energiýany çalt bölmek üçin has uly aralyk paketlerini görkezýärler.Akkumulýator ulanylsa, RTG batareýasyna aňsat girmek üçin konteýner ýerleriniň üstünde dürli nokatlara ýerleşdirilip bilner.