30 tonna 40 tonna goşa girder rezin ýadaw Gantry kran

30 tonna 40 tonna goşa girder rezin ýadaw Gantry kran

Spesifikasiýa:


  • Göwrümi:10-800 tonna
  • Aralyk:5-40m ýa-da özleşdirilen
  • Boýy götermek:6-20m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Iş borjy:A5-A7
  • Güýç çeşmesi:elektrik generatory ýa-da elektrik üpjünçiligi
  • Dolandyryş tertibi:uzakdan dolandyrmak, kabin dolandyryşy

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Kauçuk teker gantry kran (RTG), konteýner portlaryndan tapylan gaplary geçirmek we saklamak üçin ulanylýan ykjam enjamlaryň bir görnüşidir.Kauçuk tekerli ganly kranlar beton şöhleleri götermek we herekete getirmek, uly önümçilik komponentlerini ýygnamak we turbageçirijileri ýerleşdirmek üçin dürli gurluşyk taslamalarynda giňden ulanylýar.Şeýle hem, RTG krany hökmünde gysgaldylyp bilinjek geçiriji gantry diýlip atlandyrylýar, rezin ýadaw, howluda hereket edýän gantry kranyň görnüşi adatça gaplary, duralgalarda we başga ýerlerde saklamak üçin ulanylýar.

Rezin ýadaw gantry kran (1)
Rezin ýadaw gantry kran (9)
Rezin ýadaw gantry kran (10)

Arza

Açyk meýdançada agyr ýükleri götermeli we göçürmeli bolanyňyzda we kesgitlenen ýollar bilen çäklenmek islemeýän bolsaňyz, “SEVENCRANE Cranes & Component” tarapyndan awtomatlaşdyrylan “Gantry Crane” -e bil baglaň.Gämi duralgasynda ulanylýan konteýner kauçuk teker gantry, gämiňizi götermek amallarynda ulanylýan ykjam gaýyk göteriji ýa-da gurluşyk taslamalaryňyz üçin agyr ýük göteriji enjam bolup biler.Kauçuk reňkli kranlar durnukly, täsirli we aňsatlyk bilen saklanýar, ýeterlik howpsuzlyk görkezmeleri we operatorlaryň we enjamlaryň howpsuzlygyny üpjün edýän aşa köp gorag enjamlary., A-da, eýýäm rezin ýadaw ganly kran bar bolsa we RTG kranyňyz üçin bölekleri kompaniýamyzdan satyn almak isleseňiz, arzan bahadan size hem berip bileris.

“SEVENCRANE”, senagat kranlarynyň öňdebaryjy öndürijisi bolmak bilen, aýratyn talaplaryňyza görä öňünden ýokary hilli RTG kranlary bilen üpjün edip biler.Fuelangyjyň sarp edilişini 60% -den azaltmak üçin SEVENCRANE rezin teker gantry (RTG) kran diapazonynyň täze gibrid görnüşlerini hödürleýär.Ulanyş, döwülýän we tigirli ýükleri azaltmaga kömek edýär, şeýlelik bilen kranyň işleýiş möhletini we durnuklylygyny ýokarlandyrýar.

Kauçuk ýadaw gantry kran (13)
Kauçuk ýadaw gantry kran (14)
Rezin ýadaw gantry kran (15)
Rezin ýadaw gantry kran (12)
Rezin ýadaw gantry kran (11)
Rezin ýadaw gantry kran (10)
Kauçuk ýadaw gantry kran (16)

Önüm prosesi

Birine boýun bolmankaňyz, kranyňyzyň haýsy işe mätäç boljakdygy, näçe agram götermeli boljakdygyňyz, kranyňyzy nirede ulanjakdygyňyz we liftleriň näderejede ýokary boljakdygy ýaly faktorlary göz öňünde tutuň.Kranyňyzy daşarda ýa-da içerde ulanjakdygyňyzy bilmek möhümdir.