Rtg Port 50 Ton Port Konteýner Kauçuk Şin Gantry Kran

Rtg Port 50 Ton Port Konteýner Kauçuk Şin Gantry Kran

Spesifikasiýa:


  • Göwrümi:5-400 tonna
  • Aralyk:12-35m ýa-da özleşdirilen
  • Boýy götermek:6-18m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Iş borjy:A5-A7
  • Güýç çeşmesi:elektrik generatory ýa-da 380v / 400v / 415v / 440v / 460v, 50hz / 60hz, 3 faza
  • Dolandyryş tertibi:uzakdan dolandyrmak, kabin dolandyryşy

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Kauçuk teker gantry kran / RTG (kran) ýa-da käwagt transtainer, ýerde hereket edýän ýa-da intermodal gaplary saklaýan ykjam, tigirli, kran.Rezin reňkli ganly kranyň hereketi sebäpli rezin reňkli ganly kran uzak ýerlere göçürilip bilner we gämilerden intermodal gaplary ýüklemek ýa-da düşürmek üçin ulanylyp bilner.Kesgitli ýollary bolan demirýol bilen gurnalan kantlardan tapawutlylykda, rezin reňkli ganly kran, rezin şassini syýahat etmek üçin ulanýan, materiallary has çeýe, täsirli we ygtybarly edýän ykjam gantry kran görnüşidir.

Kauçuk teker gantry (1) (1)
Kauçuk teker gantry (1)
Kauçuk teker gantry (2)

Arza

Gämi duralgasynda ulanylýan rezin reňkli konteýner kran, gämi götermek amallaryňyzda ulanylýan ykjam gämi lifti ýa-da gurluşyk taslamalaryňyz üçin agyr ykjam gant kran bolup biler.Kauçuk reňkli kranlar durnukly, täsirli we aňsatlyk bilen saklanýar, ýeterlik howpsuzlyk görkezmeleri we operatorlaryň we enjamlaryň howpsuzlygyny üpjün edýän aşa köp gorag enjamlary.RTG köptaraply kranlar giňişlik üçin has ýokary ulanyş tizligi, has ýokary öndürijilik we doly motorly howlular ýaly aýratynlyklara eýe bolup, çeýeligi bilen giň ýerlerde işlemäge ukyplydyr.

Kauçuk teker gantry (6)
Kauçuk teker gantry (7)
Kauçuk teker gantry (4)
Kauçuk teker gantry (3)
Kauçuk teker gantry (5)
Kauçuk teker gantry (1) (1)
Kauçuk teker gantry (7)

Önüm prosesi

RTG kranlary ammar meýdanynyň ulanylyş tizligini ýokarlandyryp, uly göteriji meýdany, hereket meýdanyny gurşap biler.Diňe ýükleme duralgasyndan geçmek bilen çäklenmän, RTG kranlary hem enjamlaryň çeýe işlemegine ýetip biler.RTG kranlary bäş-sekiz konteýner we beýikligi 3-den 1-den 6-a çenli konteýnerlerden ýokary götermek üçin amatlydyr.Global konteýner ýük daşamagynyň çalt ösmegi bilen, has gysga eltiş siklleri, rezin reňkli ganly kranlar (RTG kranlary) we demirýol bilen gurlan kantlar (RMG kranlary) konteýner howlularynda giňden ulanylýar, has ýokary hilli RTG kranlary we RMG kranlary talap edilýär. ulanyjylar tarapyndan.

Kauçuk reňkli ganly kranyň hereketi sebäpli rezin reňkli ganly kran uzak ýerlere göçürilip bilner we multimodal gämilerden konteýnerleri ýüklemek ýa-da düşürmek üçin ulanylyp bilner.Köpugurly RTG kranlary ýokary ulanyş derejesi, ýokary öndürijiligi we hereketlendirijileriň doly howly bilen giň aralyklarda işlemekde çeýe.RTG kran giňligi bäş-sekiz konteýner aralygyndaky aralyklara, şeýle hem beýikligi 3-den 6-a çenli konteýnerleriň arasynda beýikligi götermek üçin ulanylýar.Şeýle ykjam dizaýn bilen, gantry kranyň bu görnüşi, her howly üçin adaty Gantry enjamlaryna maýa goýmazdan, biri-birine ýakyn ýerlerde birnäçe konteýner howlularynda ulanylyp bilner.

Akylly polat gurluşlary we operator stendleri bolan akylly RTG-ler, kran operatorlaryňyza kran amatly, öndürijilikli işlemegini aňsatlaşdyrýar.Kran işlemegiň mehanizmi esasan hereketlendiriji enjamlardan, tigirler toplumyndan, kran üçin çarçuwadan we howpsuzlyk enjamlaryndan durýar.