Kagyz rulony üçin 10t 15t 16t Cantilever dükany Gantry kran

Kagyz rulony üçin 10t 15t 16t Cantilever dükany Gantry kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:3 tonna ~ 32 tonna
  • Aralyk:4,5m ~ 30m
  • Boýy götermek:3m ~ 18m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Elektrik götermegiň modeli:elektrik simini götermek ýa-da elektrik zynjyry götermek
  • Syýahat tizligi:20m / min, 30m / min
  • Göteriş tizligi:8m / min, 7m / min, 3,5m / min
  • Iş borjy:A3 Kuwwat çeşmesi: 380v, 50hz, 3 faza ýa-da ýerli güýjüňize görä
  • Tigiriň diametri:70270, φ400
  • ýoluň giňligi:37 ~ 70mm
  • Dolandyryş modeli:maýatnik dolandyryş, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Aüklenende mehaniki ýa-da el güýji bilen hereket edip boljak agyr materiallary herekete getirmek üçin gantry kran ulanylýar.Agyr materiallary herekete getirmek we götermek üçin gantry kranlary çybykda hereket edip bilersiňiz.Göçme gantry kranlar tehniki hyzmat ediş enjamlarynda we enjamlaryň we enjamlaryň göçürilmegini we çalşylmagyny talap edýän peýdaly ulaglarda ulanylyp bilner.Göçme ýa-da göçme gantry kranlara, aýaklarynyň üçburç (a) görnüşi sebäpli käwagt A çarçuwaly, togalanýan ýa-da diň kranlary hem diýilýär.Bir aýakly we adaty goşa aýakly dizaýnlarda bar bolan “SEVENCRANE PF” seriýaly gantry kran ulgamlary, güýçli gezelenç etmäge mümkinçilik bermek bilen üpjün edilip bilner.Tekliplerimizi görmek üçin her kategoriýa üçin önümleri görüň we ulgamyň görnüşine, syýahat re modeimine, beýikligine we ukybyna baglylykda gantry kranyňyzy saýlamak üçin ulgamlarymyzy saýlaýjy guralymyzy ulanyň.

dükan gantry kran1
gantry kran2
gantry kran3

Arza

Bir guşakly köpri kranlary beýleki kranlar bilen deňeşdirilende henizem ep-esli zatlary göterip biler, ýöne adatça 15 tonna agramda bolýar.Dükan kranlary köprülerinde we paralel ýollarda agramyň deň paýlanýandygyny kepillendirýän bu täsin lift ulgamy aňsatlyk bilen hereket edýär.Dürli kranlara “Gantry” kran, “Jib Crane”, “Bridge Crane”, “Workstation Crane”, “Monorail Crane”, “Top-Run” we “Under-Run” degişlidir.Göçme ýa-da göçme gantry kranlara aýaklarynyň üçburç görnüşi sebäpli käwagt A çarçuwaly, togalanýan ýa-da diň kranlary hem diýilýär, bir aýakly we adaty goşa aýakly dizaýnlarda bar, SEVENCRANE gantry kran ulgamlary bu mümkinçilik bilen enjamlaşdyrylyp bilner. hereketli geçelge rugsat beriň.Tekliplerimizi görmek üçin her kategoriýa üçin önümleri görüň we ulgamyň görnüşine, syýahat re modeimine, beýikligine we ukybyna baglylykda gantry kranyňyzy saýlamak üçin ulgamlarymyzy saýlaýjy guralymyzy ulanyň.

gantry kran3
dükan kran4
gantry kran6
gantry kran7
gantry kran8
gantry kran10
gantry kran11

Önüm prosesi

PWI teleskoping Gantry kran, beýikligi sazlap boljak göçme kran isläniňizde ajaýyp saýlawdyr.Dükan krany çalt gurulýar, köp gurnama zerurlygy ýok we özüne aňsatlyk bilen ideg etmek üçin döredildi - ýörite gurallar ýok, ýa-da forklift däl.Iş ýerleriniň köpelmegi Dükan kranlary sütünleri ajaýyp dar, bu modully gantry bar bolan iş ýeriňize aňsatlyk bilen ýerleşdirip bilersiňiz.Göçme Gantry Kranlar, has agyr zatlary götermäge ýa-da göçürmäge taýyn bolanyňyzda, ony ýerinde saklamaga kömek etjek dört sany pürsleýji rol oýnaýar.Kasterleri gulplamak (swing / roll üçin özbaşdak işleýär - gantry kranlar ýüklenende dolandyryp we togalanyp biler).Pickük saýlamak hem ýönekeý;tutuş krany saýlaýan ýerine süýşüriň.