HD 5 tonly ýeke girder Eot kran elektrik göteriji bilen

HD 5 tonly ýeke girder Eot kran elektrik göteriji bilen

Spesifikasiýa:


  • Götermek ukyby:1-20t
  • Aralyk:4.5--31.5m
  • Boýy götermek:3-30m ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça
  • Elektrik üpjünçiligi:müşderiniň elektrik üpjünçiligine esaslanýar
  • Dolandyryş usuly:maýatnik dolandyryş, uzakdan dolandyrmak

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Singleeke şöhleli EOT kran has amatly gurluş we has ýokary güýçli materiallar bilen häsiýetlendirilýär we iş netijeliligini ýokarlandyrmak we ussahananyň gurluşyk çykdajylaryny tygşytlamak üçin ulanyp boljak doly toplum hökmünde elektrik göterijiler bilen enjamlaşdyrylýar.

Ederli berkitme EOT kran, material işlemek üçin ulanylýan senagat tehnikasynyň möhüm bölegi.Mateke-täk berkitme EOT kran, materiýa bilen işleýän ulgamlaryň biri bolmak bilen, köp sanly senagat amaly üçin ygtybarly we ygtybarly görnüşdir.Öndürijiler bir şahly EOT kranlaryny dizaýn etmek üçin simli ýüp bilen ýokary göterijini ulandylar.Leeke guşakly EOT Kranyň artykmaçlyklary, göteriji arabany kran bilen asma monorailiň arasynda gönüden-göni geçirmäge mümkinçilik berýän sapan enjamlaryny öz içine alýar.

Ederli berkitme EOT kran, material işlemek üçin peýdaly iň ýokary 30 tonna ýük göterip bilýär.Gireke Girder EOT kran gurmak we tehniki hyzmat etmek ýa-da ýerüsti kranlar, adatça önümçilik we in engineeringenerçilik desgalarynda ulanylýan materiallary işlemek üçin ýeňil agramly enjamlar.Iki goşa EOT kranlary has uly zatlary bir ýerden başga ýere geçirmekde ýa-da ulanylmaýan mahaly materiallary saklamakda hem peýdalydyr.Teke tirkegli EOT kranlary trolleýde oturdylan göteriji ulanyp gurluşlary daşamak üçin ulanylýar.

ýekeje berkitme EOT kran (1)
ýekeje berkitme EOT kran (2)
ýekeje berkitme EOT kran (3)

Arza

Eeke guşakly EOT kran, mehaniki gaýtadan işleýän ussahanada, ammarlarda, zawodda, zatlar howlusynda we beýleki materiallary gaýtadan işlemekde dürli harytlary ýüklemek we düşürmek üçin ulanylýar.Enjamlary ýangyjy, partlaýjy we poslaýjy gurşawda ulanmak gadagandyr.

 

ýekeje berkitme EOT kran (8)
ýekeje berkitme EOT kran (10)
ýekeje berkitme EOT kran (3)
ýekeje berkitme EOT kran (4)
ýekeje berkitme EOT kran (5)
ýekeje berkitme EOT kran (6)
ýekeje berkitme EOT kran (11)

Önüm prosesi

Modulyň dizaýny, ykjam çarçuwasy, kiçi göwrümi, pes agramy, pes baş otagy, ýokary iş öndürijiligi, aňsat işleýşi, howpsuzlygy we ýokary ygtybarlylygy, mugt tehniki hyzmat, ädimsiz tizligiň üýtgemegi, rahat hereket etmek, erkin başlamak we durmak, pes ses, güýç tygşytlanýar.