Elektrik göteriji bilen ýekeje Girder Gantry Kran

Elektrik göteriji bilen ýekeje Girder Gantry Kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:3t ~ 32t
  • Kran aralygy:4,5m ~ 30m
  • Boýy götermek:3m ~ 18m
  • Iş borjy: A3

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Elektrik göteriji bilen ýeke Girder Gantry Crane, önümçilik, gurluşyk we ammar ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýan köpugurly we tygşytly göteriji çözgütdir.Bu kran, uzynlygy 30 metre çenli 32 tonna çenli ýükleri dolandyrmak üçin niýetlenendir.

Kranyň dizaýnynda bir berkitme köpri şöhlesi, elektrik göteriji we trolleý bar.Içerde we daşarda işläp bilýär we elektrik energiýasy bilen işleýär.Gantry kran aşa ýükden goramak, gyssagly duralga we heläkçilikleriň öňüni almak üçin wyklýuçatelleri çäklendirmek ýaly birnäçe howpsuzlyk aýratynlyklary bilen gelýär.

Kran işlemek, saklamak we gurmak aňsat.Müşderiniň aýratyn talaplaryny ýerleşdirmek gaty özleşdirilipdir.Spaceeri tygşytlaýan we ýokary göterijilikli we minimal tehniki hyzmaty talap edýän ykjam dizaýn bar.

Umuman aýdanyňda, “Elektrik göteriji bilen ýeke Girder Gantry Crane” dürli pudaklarda iň ýokary howpsuzlygy we öndürijiligi üpjün edýän ygtybarly we täsirli material işleýiş çözgüdi.

20 tonna ýeke gantry kran
kran kabinasy bilen ýeke gantly kran
göteriji trolleýli ýekeje gantry kran

Arza

1. Polat önümçiligi: Çig maly, ýarym taýýar ýa-da taýýar önümleri götermek we polat önümçiliginiň dürli etaplaryndan geçirmek üçin elektrik göterijiler bilen ýeke-täk berkitme kranlary ulanylýar.

2. Gurluşyk: Gurluşyk meýdançalarynda material işlemek, kerpiç, polat şöhle we beton bloklar ýaly agyr enjamlary we enjamlary götermek we göçürmek üçin ulanylýar.

3. Gämi gurluşygy we abatlaýyş işleri: Elektrik göterijiler bilen ýekeje Girder Gantry kranlary gämi zawodlarynda gämileriň böleklerini, gaplaryny, enjamlaryny we tehnikalaryny herekete getirmek we götermek üçin giňden ulanylýar.

4. Aerokosmos senagaty: Aerokosmos pudagynda agyr enjamlary, bölekleri we hereketlendirijileri herekete getirmek we götermek üçin hem ulanylýar.

5. Awtoulag senagaty: Awtoulag pudagynda agyr awtoulag böleklerini önümçiligiň dürli etaplarynda götermek we herekete getirmek üçin elektrik göterijiler bilen ýeke-täk berkitme kranlary ulanylýar.

6. Magdan we karýer: Magdan, kömür, gaýa we beýleki minerallar ýaly agyr materiallary götermek we herekete getirmek üçin magdançylyk pudagynda ulanylýar.Şeýle hem daşlary, granit, hek daşyny we beýleki gurluşyk materiallaryny götermek we hereket etmek üçin karýerlerde ulanylýar.

ýeke girder gantry kran bahasy
elektrik ýeke kran
Daşky Gantry Kran
satylýan ýekeje şöhleli kran
ýekeje şöhleli kran bahasy
ýeke girder goliath kran
Açyk ýekeje berkitme gantry kran

Önüm prosesi

Elektrik göteriji bilen “Girder Girder Gantry Crane” -iň önümçilik prosesi birnäçe ýasama we gurnama tapgyryny öz içine alýar.Ilki bilen, polat plastinka, I şöhle we beýleki komponentler ýaly çig mal awtomatiki kesiş maşynlaryny ulanyp zerur ölçeglere kesilýär.Soňra bu komponentler kebşirlenýär we çarçuwanyň gurluşyny we berkitmelerini döretmek üçin burawlanýar.

Elektrik göteriji motor, dişli, sim ýüpleri we elektrik böleklerini ulanyp başga bir bölüme aýratyn ýygnalýar.Göterme, gantry kranyna goşulmazdan ozal öndürijiligi we çydamlylygy üçin barlanýar.

Ondan soň, gantry kran, kemeri çarçuwanyň gurluşyna birikdirip, soňra göterijini bil bilen birikdirip ýygnalýar.Kranyň görkezilen ülňülere laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin ýygnagyň her tapgyrynda hil barlaglary geçirilýär.

Kran doly ýygnanandan soň, kranyň ulanylyşynyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin bahalandyrylan kuwwatyndan ýokary synag ýükleri bilen operatiw ýokarlandyrylan ýerinde ýük synagyna sezewar edilýär.Iň soňky etap poslama garşylygy we estetikany üpjün etmek üçin kranyň ýerüsti bejergisini we boýagyny öz içine alýar.Taýýar kran indi gaplamaga we müşderiniň sahypasyna ibermäge taýyn.