3-32 tonna ýeke girder syýahatçy Gantri Golýat Kran

3-32 tonna ýeke girder syýahatçy Gantri Golýat Kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:1t - 32t
  • Aralyk:4m - 35m
  • Boýy götermek:3m - 18m
  • Iş borjy:A3, A4, A5
  • Gaharly naprýa: eniýe:220V-690V, 50-60Hz, 3ph AC (düzülip bilner)
  • Iş gurşawynyň temperaturasy:-25 ℃ ~ + 40 ℃, otnositel çyglylyk ≤85%
  • Kran dolandyryş tertibi:Maýatnik dolandyryşy / Simsiz uzakdan dolandyrmak / Kabin dolandyryşy
  • Hyzmatlar:wideo görkezmesi, tehniki goldaw, ýerinde gurnamak we ş.m.

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Singleeke guşakly goliath kran, içerde we daşarda giňden ulanylýan uly göwrümli kran.Esasan esasy şöhle, ahyrky şöhle, çykaryjy, pyýada ýodasy, elektrik dolandyryş enjamlary, göteriji mehanizm we beýleki böleklerden durýar.
Onuň umumy görnüşi gapy ýaly bolup, ýol ýere goýlupdyr, köpri kran bolsa umuman köprä meňzeýär we ýol iki sany simmetrik H görnüşli polat şöhlelerinde.Ikisiniň arasyndaky tapawut görnüp dur.Köplenç göterilýän agyrlyk agramlary 3 tonna, 5 tonna, 10 tonna, 16 tonna we 20 tonna.
Singleeke girder goliath kran, ýekeje girder gantry kran, aýdymçy şöhle gantry kran we ş.m. diýilýär.

ýekeje golly goliath kran (1)
ýekeje golly goliath kran (2)
ýekeje golly goliath kran (3)

Arza

Häzirki wagtda ýekeje golly goliath kran esasan guty görnüşli gurluşlary ulanýar: guty görnüşli desgalar, guty görnüşli ýer şöhleleri we guty görnüşli esasy şöhleler.Çykaryjylar we esasy şöhle eýer görnüşi bilen baglanyşdyrylýar we ýokarky we aşaky ýerleşdiriji boltlar ulanylýar.Eýer we çykaryjylar ilik görnüşli dyrnaklar bilen berk baglanyşýarlar.
Beeke şöhleli kranlar, adatça, ýerüsti simsiz dolandyryş ýa-da taksi işleýşini ulanýarlar we götermegiň iň ýokary kuwwaty 32 tonna ýetip biler.Has uly göterijilik ukyby zerur bolsa, köplenç goşa berkitme gantry kran maslahat berilýär.
Gantry kranyny ulanmagyň gerimi gaty giň we ony ýapyk we açyk amallarda ulanyp bolýar.Umumy önümçilik pudagynda, polat senagatynda, metallurgiýa senagatynda, gidroelektrostansiýada, portda we ş.m. ulanylyp bilner.

ýekeje golly goliath kran (7)
ýekeje golly goliath kran (8)
ýekeje golly goliath kran (3)
ýekeje golly goliath kran (4)
ýekeje golly goliath kran (5)
ýekeje golly goliath kran (6)
ýekeje golly goliath kran (9)

Önüm prosesi

Köprüli kranlar bilen deňeşdirilende, gantly kranlaryň esasy goldaýan bölekleri arkaýynlar, şonuň üçin ussahananyň polat gurluşy bilen çäklendirilmeli däl we diňe ýodajyklar arkaly ulanylyp bilner.Simpleönekeý gurluşy, ýokary güýji, berkligi, ýokary durnuklylygy we aňsat gurnamasy bar.Dürli iş şertleri üçin amatly we tygşytly kran çözgüdi!