Stereoskopiki ammar Awtomatiki akylly kran

Stereoskopiki ammar Awtomatiki akylly kran

Spesifikasiýa:


  • Götermek ukyby:5 ~ 200t
  • Aralyk:7.5m ~ 35.5m (has uzyn aralyk dizaýn edilip we öndürilip bilner)
  • Işçi synpy:A6, A7, A8

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Ammaryň ýerine ýetirilmeginiň töwekgelçiligini azaltmak üçin bilim esasly ulgamy meýilleşdirýän logistika amallary.Akylly logistika üçin “Internet-of-Things” esasly ammar dolandyryş ulgamlaryny taslamak we ornaşdyrmak.Täze stereoskopik ammar Awtomatiki intellektual kran ammarda almak üçin real wagt meýilnamasyny ulanýar.

Konsolidirlenen ammarlar üçin awtomatlaşdyrylan seçip alyş ulgamy bilen iki taraplaýyn rack.Köp gatly awtomatlaşdyrylan birlik ýük saklaýyş we gözleg ulgamlarynyň parnik gazynyň netijeliligini göz öňünde tutmak üçin iki buýrukly siklli dinamiki yzygiderlilik.Kuwwatly ýükleme gözegçiligi, köp ýükli awtomatlaşdyrylan saklamak we kiçi ýükli gözleg ulgamlarynyň energiýa garaşly çykdajylaryny gowulandyrýar.

Stereoskopiki ammar Awtomatiki akyl kran diňe bir netijeliligi ýokarlandyryp bilmez, harytlara ýetirýän zyýanyny hem azaldar.Bu ulgam, iş wagtynda harytlaryň üstlerini zyýandan has köp derejede gorap biler.

Awtomatlaşdyrylan stereo ammary hem işlemek aňsat däl we ammarda ulanyş derejesini ep-esli ýokarlandyryp biler.Awtomatlaşdyrylan ammar enjamlarynyň we kompýuterleşdirilen dolandyryş ulgamynyň utgaşmasy bilen STRONG TECHNOLOGY, stereoskopik ammarda ýokary derejeli tertipli, awtomatiki girmäge we işleýiş ýönekeýligine ukyply awtomatlaşdyrylan stereoskopik ammary döretdi.

Stereoskopiki ammar Awtomatiki akylly kran (1)
Stereoskopiki ammar Awtomatiki akylly kran (2)
Stereoskopiki ammar Awtomatiki akylly kran (3)

Arza

“Akylly stereoskopik ammar” tekjelerden, ýol görnüşli rack (stacking) kranlardan, dükandaky ammardan (dükanyň daşyndaky) iş platformalaryndan, paýlanyş dolandyryş ulgamyndan we dolandyryş ulgamlaryndan durýar.Awtomatlaşdyrylan stereoskopiki ammaryň esasy gurluşy tekjelerden, Stereoskopik ammar awtomatiki intellektli kran, ammar iş platformasy we awtomatiki geçiriş (egress) we amallara gözegçilik ulgamyndan durýar.Awtomatlaşdyrylan ammar ulgamlaryny üç gatda bölüp bolar, has ýokary derejesi ammar kärhanasynyň logikasyny gaýtadan işlemek üçin jogapkär Ammar Dolandyryş Ulgamy, aşaky gatlaklary bolsa ýol ýollary, AGV ulgamlary we ş.m. ýaly logistika aýratyn enjamlardyr.

Stereoskopiki ammar Awtomatiki akylly kran (6)
Stereoskopiki ammar Awtomatiki akylly kran (7)
Stereoskopiki ammar Awtomatiki akylly kran (9)
Stereoskopiki ammar Awtomatiki akylly kran (10)
Stereoskopiki ammar Awtomatiki akylly kran (4)
Stereoskopiki ammar Awtomatiki akylly kran (5)
Stereoskopiki ammar Awtomatiki akylly kran (11)

Önüm prosesi

Harytlary göçürmek ýa-da bukjadan haryt almak üçin jogapkärdir.WCS ulgamlary logistika boýunça ammar dolandyryş ulgamy, doly ady Ammar Dolandyryş Ulgamy.

Paýlanyşda zähmet güýjüniň peselmegi, ammar ýerini tygşytlamak üçin, akylly ammar üçin esasy enjam bölegi bolan Stereoskopik ammar awtomatiki intellektual kran ulgamlary ýüze çykdy.Paletleri ulanýan ammarlara çenli
gyzyklanýan bolsa, iň gowy gazyp almak we saklamak Pallet Shuttle ulgamlary we Stacker Cranes (paletler üçin AS / RS) arkaly dürli derejelerde awtomatlaşdyrylyp bilner.

Üpjünçilik zynjyryny öz içine alýan dürli kompaniýalar häzirki döwürde logistika çylşyrymlylygyna sazlaşyp bilýän çeýe we çeýe üpjünçilik zynjyryna ýetmek üçin Stereoskopik ammar awtomatiki intellektual kran we WMS ýaly tehnologiýalary kem-kemden kabul etmeli.Şol sebäpli programma üpjünçiligi, esasanam ammar dolandyryş ulgamy - desgadaky operatorlaryň öz wezipelerini netijeli we çalt ýerine ýetirýändigine göz ýetirmekde möhüm ähmiýete eýe.