Iň ýokary işleýän goşa girder üstündäki kran

Iň ýokary işleýän goşa girder üstündäki kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:5t ~ 500t
  • Kran aralygy:4,5m ~ 31.5m
  • Iş borjy:A4 ~ A7
  • Boýy götermek:3m ~ 30m

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Iki goşa berkitme kran, agyr ýükleri götermek, geçirmek we herekete getirmek üçin döredilen senagat tehnikasydyr.Gurluşyk, önümçilik, magdançylyk we transport ýaly dürli pudaklarda ulanyp boljak ýokary netijeli göteriji çözgüt.Headokarky kranyň bu görnüşi, bir sany berkitme kranlary bilen deňeşdirilende has durnuklylygy we göterijilik ukybyny üpjün edýän iki köpri berkitmesiniň bolmagy bilen häsiýetlendirilýär.Geljekde, iň köp işleýän goşa berkitme kranyň aýratynlyklary we jikme-jiklikleri bilen tanyşdyrarys.

Potensial we aralyk:

Bu kran 500 tonna çenli agyr ýük götermäge ukyply we uzynlygy 31,5 metre çenli.Operator üçin has uly iş ýerini üpjün edýär we has uly senagat desgalary üçin has amatly edýär.

Gurluşy we dizaýny:

Iň ýokary işleýän goşa berkitme kran berk we çydamly gurluşa eýe.Guşaklar, trolleýler we göteriji ýaly esasy komponentler ýokary hilli polatdan ýasalýar we işleýän wagtynda güýç we durnuklylygy üpjün edýär.Şeýle hem, kran müşderiniň iş gurşawynyň aýratyn ölçeglerini we beýiklikleri götermek ýaly aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin döredilip bilner.

Dolandyryş ulgamy:

Kran, maýatnikden, simsiz pultdan we operator kabinasyndan ybarat ulanyjy üçin amatly dolandyryş ulgamy arkaly dolandyrylýar.Ösen dolandyryş ulgamy, esasanam agyr we duýgur ýükler bilen iş salyşanda, kran dolandyrmakda takyklygy we takyklygy üpjün edýär.

Howpsuzlyk aýratynlyklary:

Iň ýokary işleýän goşa berkitme kran, aşa ýüklemekden goramak, awtomatiki öçürmek we aşa köp ýüklemek ýa-da syýahat sebäpli ýüze çykýan betbagtçylyklaryň öňüni almak üçin köp sanly howpsuzlyk aýratynlyklary bilen enjamlaşdyrylandyr.

Jemläp aýtsak, iň ýokary işleýän goşa berkitme kran dürli önümçilik goşundylary üçin ajaýyp agyr göteriji çözgüt bolup, has uly durnuklylygy we göterijilik ukybyny, ýöriteleşdirilen dizaýny, ulanyjylara amatly dolandyryş ulgamyny we ösen howpsuzlyk aýratynlyklaryny hödürleýär.

goşa köpri kran satylýar
goşa köpri kran bahasy
goşa köpri kran üpjün ediji

Arza

1. Önümçilik:Polat ýasamak, maşyn ýygnamak, awtoulag ýygnamak we ş.m. ýaly önümçilik enjamlarynda goşa berkitme kranlar giňden ulanylýar.Çig maly, birnäçe tonna agramly taýýar önümleri we gurnama liniýasynyň böleklerini howpsuz göçürmäge kömek edýär.

2. Gurluşyk:Gurluşyk pudagynda uly gurluşyk çarçuwalaryny, polat guşaklary ýa-da beton bloklary götermek we daşamak üçin goşa berkitme kranlar ulanylýar.Şeýle hem gurluşyk meýdançalarynda, esasanam senagat binalarynda, ammarlarda we zawodlarda agyr tehnikalary we enjamlary oturtmakda peýdalydyr.

3. Magdançylyk:Magdanlar dag enjamlaryny, agyr ýükleri we çig mallary daşamak we daşamak üçin ýokary göterijilik ukybyna eýe bolan çydamly kranlary talap edýär.Jübüt berkitme kranlar, berkligi, ygtybarlylygy we ýokary ýük göterijiligini dolandyrmakda netijeliligi üçin magdançylyk pudaklarynda giňden ulanylýar.

4. ippingük daşamak we daşamak:Goşa goşa kranlar ýük daşamakda we daşamakda möhüm rol oýnaýar.Olar esasan ýük konteýnerlerini, ýük awtoulaglaryndan, demir ýol awtoulaglaryndan we gämilerden agyr ýük daşaýan konteýnerleri ýüklemek we düşürmek üçin ulanylýar.

5. Elektrik stansiýalary:Elektrik stansiýalary howpsuz we netijeli işleýän peýdaly kranlary talap edýär;goşa berkitme kranlar agyr tehnikalary we bölekleri yzygiderli hereket etmek üçin ulanylýan zerur enjamlardyr.

6. Aerokosmos:Aerokosmosda we uçar önümçiliginde agyr maşynlary we uçar böleklerini götermek we götermek üçin goşa berkitme kranlary ulanylýar.Uçar ýygnamak liniýasynyň aýrylmaz bölegi.

7. Derman senagaty:Dürli önümçilik etaplarynda çig mal we önümleri daşamak üçin derman senagatynda goşa berkitme kranlar hem ulanylýar.Arassaçylyk gurşawynda arassaçylyk we howpsuzlygyň berk ülňülerine boýun bolmalydyrlar.

40T ýerüsti kran
goşa şöhleli kranlar
goşa köpri kran öndürijisi
galyndylary gaýtadan işleýän zawodda kran
asma kran
göteriji trolleýli goşa berkitme köpri kran
20 tonna üstünden

Önüm prosesi

Iň köp işleýän goşa girder üstündäki kranlar, senagat önümleri üçin iň köp ulanylýan kranlaryň biridir.Kranyň bu görnüşi, adatça 500 tonna çenli agyr ýükleri herekete getirmek üçin ulanylýar we has uly önümçilik we gurluşyk meýdançalary üçin amatly bolýar.Iň ýokary işleýän goşa girder üstündäki kran öndürmek prosesi birnäçe tapgyry öz içine alýar:

1. Dizaýn:Kran, müşderilere mahsus talaplary kanagatlandyrmak üçin işlenip düzülendir we maksada laýykdygyny we ähli howpsuzlyk düzgünlerine laýyk gelmegini üpjün edýär.
2. Önümçilik:Kranyň esasy çarçuwasy berkligi we berkligi üpjün etmek üçin ýokary hilli polatdan ýasalýar.Soňra ramka berkitme, trolleý we göteriji bölümler goşulýar.
3. Elektrik bölekleri:Kranyň elektrik bölekleri, hereketlendirijiler, dolandyryş panelleri we kabel ýaly oturdylýar.
4. Mejlis:Kran ýygnalyp, ähli aýratynlyklara laýyk gelýändigini we ulanmaga taýýardygyny barlamak üçin synag edilýär.
5. tingiwopis:Kran reňklenýär we eltip bermäge taýýarlanýar.

Iň köp işleýän goşa girder üstündäki kran, köp ýük götermegiň we hereket etmegiň ygtybarly we ygtybarly usulyny üpjün edip, köp pudak üçin möhüm enjamdyr.