polat işleýär, peç sebedi bilen kran

Tehniki topar

Hil

SEVENCRANE onlarça ýyllap ýagyşdan soň güýçli tehniki güýje eýe we häzirki wagtda onlarça tejribeli tehniki inersener, kömekçi inersener we beýleki zehinleri öz içine alýan tehniki topary bar.
Kran önümçiligimiz we gözleg-barlag tehnologiýamyz Hytaýda iň ýokary derejededir.Müşderilerimiziň islegi boýunça kranlary oturtmak üçin in engineenerlerimiz köplenç ýerinde bolýarlar.
Biziň hödürlemek isleýän zadymyz diňe bir önüm däl, eýsem çözgüt.Müşderilere has professional tehniki goldaw we has ygtybarly önümler bermäge, takyk müşderilerimize gowy hyzmat etmäge we has çuňňur işlemek biziň ösüş ýolumyzdyr.

Hil barlagy

Önümiň hili islendik kärhananyň ösüşiniň özenidir.SEVENCRANE, her bir ulanyjynyň ygtybarly we gowy önümleri ulanyp biljekdigini üpjün etmek üçin elmydama ýokary hilli önüm öndürmegi talap edýär.
Kompaniýamyzda doly CAD kompýuter kömegi bilen dizaýn ulgamy we uly göwrümli maglumatlar binýady we bar bolan gorizontal CNC işleýiş merkezi, birleşdirilen buraw maşyny, CNC uniwersal freze, awtomatiki kesiş, awtomatiki kebşirlemek we beýleki ösen tehnologiýa we oňat enjamlaşdyrylan häzirki zaman önümçiligi bar desgalar.

Hil

Hil

Hil

Hil

Hil

Hil

Hyzmat

Her taslama hakyky zerurlyklara görä düzülendir

Taslamaňyz üçin iň amatly çözgüt gözläp, professional çözgüt dizaýny

Baý senagat tejribesi we kran hiliniň kepili

Wideo görkezmesi, tehniki goldaw, ýerinde gurnamak

Müşderi sapary

Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyzy zawodymyza baryp görmegi tüýs ýürekden garşylaýarys!
SEVENCRANE zawodymyza gelýän we hemmeleriň biragyzdan tassyklamagyna eýe bolan köp müşderini kabul etdi.
Geljekki günlerde ähli ulanyjylara gaýtaryp bermek üçin has tygşytly we ýokary hilli önümleri döretmek üçin elimizden gelenini ederis.

  • adat
  • adat
  • adat
  • adat
  • adat
  • adat

Müşderi sapary

Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlarymyzy zawodymyza baryp görmegi tüýs ýürekden garşylaýarys!
SEVENCRANE zawodymyza gelýän we hemmeleriň biragyzdan tassyklamagyna eýe bolan köp müşderini kabul etdi.
Geljekki günlerde ähli ulanyjylara gaýtaryp bermek üçin has tygşytly we ýokary hilli önümleri döretmek üçin elimizden gelenini ederis.

adat

adat

adat

adat

adat

adat

Hyzmatdaş

“SEVENCRANE” tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen dürli standart däl we ýörite kranlar umumy önümçilikde, materiallary gaýtadan işlemekde, polat senagatynda, beton zawody, kagyz fabrigi, awtoulag senagaty, elektrik enjamlary, gämi abatlaýyş kärhanasy we deňiz, demir ýol meýdançasy, energiýa elektrik stansiýasyna galyndylar , gidro elektrik bekedi we beýleki pudaklar.
SEVENCRANE köp ýyllyk ösüşden soň köp sanly içerki we daşary ýurt kompaniýalary bilen dostlukly uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga ýetdi.

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

Hyzmatdaş

“SEVENCRANE” tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen dürli standart däl we ýörite kranlar umumy önümçilikde, materiallary gaýtadan işlemekde, polat senagatynda, beton zawody, kagyz fabrigi, awtoulag senagaty, elektrik enjamlary, gämi abatlaýyş kärhanasy we deňiz, demir ýol meýdançasy, energiýa elektrik stansiýasyna galyndylar , gidro elektrik bekedi we beýleki pudaklar.
SEVENCRANE köp ýyllyk ösüşden soň köp sanly içerki we daşary ýurt kompaniýalary bilen dostlukly uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga ýetdi.

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)

hyzmatdaş (1)