Habarlar

HabarlarHabarlar

 • Gantri kranyny gurnamak üçin seresaplyklar

  Gantri kranyny gurnamak üçin seresaplyklar

  Gantry krany oturtmak möhüm mesele bolup, jikme-jikliklere uly üns we üns berilmelidir.Gurmak prosesinde islendik ýalňyşlyklar ýa-da ýalňyşlyklar çynlakaý hadysalara we şikeslere sebäp bolup biler.Ygtybarly we üstünlikli gurnamagy üpjün etmek üçin käbir seresaplyklar b ...
  Koprak oka
 • Haramlyklaryň krana edýän täsirine üns bermäň

  Haramlyklaryň krana edýän täsirine üns bermäň

  Kran amallarynda hapalar heläkçilige we amaly netijelilige täsir edip biljek zyýanly täsirleri döredip biler.Şonuň üçin operatorlar üçin hapalaryň kran amallaryna täsirine üns bermek möhümdir.Kran amallaryndaky hapalar bilen baglanyşykly esasy aladalaryň biri t ...
  Koprak oka
 • Jib Kranyň öndürijiligine täsir edýän faktorlar

  Jib Kranyň öndürijiligine täsir edýän faktorlar

  Jib kranlary agyr materiallary ýa-da enjamlary götermek, daşamak we herekete getirmek üçin dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Şeýle-de bolsa, jib kranlaryň işleýşine birnäçe faktor täsir edip biler.Howpsuz we netijeli amallary üpjün etmek üçin bu faktorlara düşünmek möhümdir.1. Agram kuwwaty: Agramy c ...
  Koprak oka
 • Kranyň üç derejeli hyzmaty

  Kranyň üç derejeli hyzmaty

  Üç derejeli tehniki hyzmat TPM (Total Person Maintenance) enjamlaryny dolandyrmak düşünjesinden gelip çykypdyr.Kompaniýanyň ähli işgärleri enjamlary abatlamaga we saklamaga gatnaşýarlar.Şeýle-de bolsa, dürli wezipeler we jogapkärçilikler sebäpli her bir işgär doly gatnaşyp bilmeýär ...
  Koprak oka
 • SEVENCRANE-iň ISO kepilnamasy

  SEVENCRANE-iň ISO kepilnamasy

  27-29-njy mart aralygynda, Nuh Synag we Sertifikasiýa Topary Ltd., Henan Seven Industry Co., Ltd.-e baryp görmek üçin üç sany barlag hünärmenini belledi. "ISO9001 Hil Dolandyryş Ulgamy", "ISO14001 Daşky Gurşaw Dolandyryş Ulgamy" we “ISO45 ...
  Koprak oka
 • Gantry kran näme?

  Gantry kran näme?

  Gantry kran, göteriji, trolleý we beýleki materiallary işleýän enjamlary goldamak üçin gantry gurluşyny ulanýan kran görnüşidir.Gantry gurluşy, adatça, polatdan we sütünlerden ýasalýar we relslerde ýa-da ýollarda hereket edýän uly tigirler ýa-da rolikler bilen goldanýar.Gantry kranlary köplenç u ...
  Koprak oka
 • Adatdan daşary howa şertlerinde köpri kranyny ulanmagyň çäreleri

  Adatdan daşary howa şertlerinde köpri kranyny ulanmagyň çäreleri

  Dürli howa şertleri köpri kranynyň işlemegine dürli töwekgelçilikleri we howplary döredip biler.Operatorlar özleri we töweregindäkiler üçin howpsuz iş şertlerini saklamak üçin çäreleri görmelidirler.Dürli görnüşde köpri krany işledilende berjaý edilmeli käbir çäreler ...
  Koprak oka
 • Köpri kran üçin göterijileriň görnüşleri

  Köpri kran üçin göterijileriň görnüşleri

  Headokarky kranda ulanylýan göterijiniň görnüşi, göz öňünde tutulan ulanylyşyna we götermek üçin zerur ýükleriň görnüşlerine baglydyr.Adatça, ýokary kranlar bilen ulanyp boljak iki esasy göteriji bar - zynjyr göterijiler we sim arkan göterijiler.Zynjyr göterijiler: Zynjyr göterijiler köplenç ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Headokarky kranyň howpsuzlygyny goramak enjamlary

  Headokarky kranyň howpsuzlygyny goramak enjamlary

  Köprü kranlary ulanylanda, howpsuzlyk gorag enjamlarynyň näsazlygy sebäpli ýüze çykan betbagtçylyklar ep-esli bölegini tutýar.Betbagtçylyklary azaltmak we howpsuz ulanylmagyny üpjün etmek üçin köpri kranlary adatça dürli howpsuzlyk gorag enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.1. göterijilik ukybynyň çäklendirijisi Wei edip biler ...
  Koprak oka
 • Lif göteriji enjamlaryň howpsuzlygyny dolandyrmak

  Lif göteriji enjamlaryň howpsuzlygyny dolandyrmak

  Kranyň gurluşy has çylşyrymly we ullakan bolany üçin, kran heläkçiliginiň ýüze çykmagyny belli bir derejede ýokarlandyrar we bu işgärleriň howpsuzlygyna uly howp döreder.Şonuň üçin göteriji enjamlaryň howpsuz işlemegini üpjün etmek ...
  Koprak oka
 • 5 tonnalyk kran barlagy wagtynda näme barlamaly?

  5 tonnalyk kran barlagy wagtynda näme barlamaly?

  Ulanylýan 5 tonnalyk kranyň ähli möhüm elementlerini barlaýandygyňyzy anyklamak üçin hemişe öndürijiniň işleýiş we tehniki hyzmat görkezmelerine salgylanmalysyňyz.Bu, kranyňyzyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmaga, hyzmatdaşlyga täsir edip biljek hadysalary azaltmaga kömek edýär ...
  Koprak oka
 • Singleeke guşakly gantry kran näme?

  Singleeke guşakly gantry kran näme?

  Umumy önümçilik pudagynda, çig maldan gaýtadan işlemek, soňra gaplamak we daşamak, prosesiň kesilmegine garamazdan önümçiligiň ýitgisine sebäp bolar, göteriji enjamlary dogry saýlar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2