Deňiz gämi gämisi Gidrawlik Jib Kran

Deňiz gämi gämisi Gidrawlik Jib Kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:3t ~ 20t
  • Goluň uzynlygy:3m ~ 12m
  • Boýy götermek:4m-15m
  • Iş borjy: A5

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Deňiz gämi desgasy Gidrawlik Jib Kran agyr ýükleri we enjamlary porta netijeli we ygtybarly ýüklemek we düşürmek üçin niýetlenendir.Iň ýokary göterijilik ukyby 20 tonna çenli we iň ýokary derejesi 12 metre çenli.

Kran ykjam we çydamly dizaýn bilen ýokary hilli polatdan ýasaldy.Smoothumşak we takyk hereket etmäge mümkinçilik berýän gidrawlik ulgam bilen enjamlaşdyrylandyr.Gidrawlik güýç paketi, deňiz gurşawyna garşy durmak we ygtybarly öndürijiligi üpjün etmek üçin niýetlenendir.

Jib kran, aşa ýükden goramak, gyssagly duralga we çäklendiriji wyklýuçateller ýaly dürli howpsuzlyk aýratynlyklaryna eýedir.Şeýle hem uzakdan çeýe we ygtybarly işlemäge mümkinçilik berýän uzakdan dolandyryş ulgamy bilen üpjün edilýär.

Deňiz gämi desgasy Gidrawlik Jib Krany gurmak we goldamak aňsat.Ulanyjy gollanmasy we gurnama gollanmasy bilen gelýär we tehniki toparymyz elmydama goldaw üçin elýeterlidir.

Umuman aýdanyňda, deňiz gämi gämisiniň gidrawliki Jib krany gämilerdäki agyr ýükleri dolandyrmak üçin ygtybarly we täsirli çözgütdir.

8t gaýyk jib kran
20t gaýyk jib kran
göteriji bilen gaýyk jib kran

Arza

Deňiz gämisiniň palubasy gidrawlik jib kranlary portlarda möhüm enjam bolup, dürli programmalar üçin ulanylýar.Gidrawlik jib kranlaryň umumy ulanylyşy:

1. Agyr ýükleri ýüklemek we düşürmek: Gidrawlik jib kranlar agyr ýükleri gäminiň gämisinde bir ýerden beýlekisine götermäge we geçirmäge ukyply.

2. Halas ediş gämilerini işe girizmek we almak: Adatdan daşary ýagdaýlarda gäminiň gämisinden halas ediş gämilerini çykarmak we çykarmak üçin gidrawliki jib kranlar ulanylýar.

3. Bejeriş we abatlaýyş işleri: Gidrawlik jib kranlar gämide abatlaýyş we abatlaýyş işleri wagtynda agyr enjamlary götermek we ýerleşdirmek üçin ulanylýar.

4. Deňizdäki amallar: Gidrawlik jib kranlar enjamlary we enjamlary deňiz platformalaryna we daşardan götermek we geçirmek üçin ulanylýar.

5. Windel fermasynyň gurnamalary: Gidrawlik jib kranlary deňizdäki ýel fermalarynda ýel turbinalaryny oturtmakda ulanylýar.

Umuman aýdanyňda, deňiz gämi palubasynyň gidrawlik jib kranlary ýüklerde we enjamlarda gämilere netijeli we ygtybarly işlemegi üpjün edýän köpugurly enjamdyr.

10t gaýyk jib kran
gämi jib kran satylýar
gaýyk jib kran
gaýygy berkitmek üçin jib kran
portdaky jib kran
Jib krany götermek
duralgadaky jib kran

Önüm prosesi

Deňiz gämi desgasy gidrawliki Jib kran, gämilerden we duralgalardan ýükleri düşürmekde we düşürmekde köplenç ulanylýan agyr enjam.Önüm prosesi, kranyň ululygyny, agramyny we öwrüm burçuny öz içine alýan dizaýn meýilnamasy bilen başlaýar.Bu aýratynlyklar ýokary hilli polatdan, gidrawliki turbalardan we elektrik böleklerinden peýdalanmagy öz içine alýan önümçilik döwründe üns bilen ýerine ýetirilýär.

Önümçilik prosesinde ilkinji ädim, bum, jib we mast ýaly möhüm komponentleri ýasamak üçin ulanyljak polat plitalary kesmekdir.Soň bolsa, kran skelet çarçuwasyny emele getirmek üçin demir bölekleri birleşdirilýär.Soňra bu çarçuwanyň kranyň göterilmegi we peselmegi bilen üpjün edýän gidrawlik şlanglar, nasoslar we hereketlendirijiler bar.

Jib goly we çeňňek gurnamasy soňra kranyň mastasyna berkidilýär we ähli gurluş bölekleri olaryň güýjüni we iş talaplaryna laýyklygyny üpjün etmek üçin berk synagdan geçýär.Bu synaglar arassalanandan soň, kran boýalýar we eltip berilýär.Taýýar önüm, dünýädäki söwdany has netijeli we tygşytly edip, möhüm ýüklemek we düşürmek funksiýalaryny ýerine ýetirýän dünýädäki portlara we duralgalara iberilýär.