50 tonna polat zawodynyň üstünde işleýän ussahanada syýahat kran

50 tonna polat zawodynyň üstünde işleýän ussahanada syýahat kran

Spesifikasiýa:


  • Capacityük kuwwaty:50 tonna
  • Kran aralygy:10.5m ~ 31.5m
  • Boýy götermek:6m ~ 30m
  • Iş borjy:A7 ~ A8
  • Dolandyryş tertibi:Kabin dolandyryşy

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Ladle üstünden işleýän kran, suwuk metallary eritmek we ş.m. gyzgyn metallary daşamak, guýmak we zarýad bermek üçin niýetlenen metallurgiýa kranlarynyň bir görnüşidir.

Kran gurluşyna görä, ýokary derejeli kranlar goşa berkitme goşa demirýol üstündäki syýahat kranlary, dört sany berkitme dört demir ýol üstünden geçýän kranlar we dört sany berkitme alty sany relsler.Öňki iki görnüş orta we uly göwrümli merdiwanlary götermek üçin ulanylýar, ikinjisi gaty uly göwrümli zenanlar üçin ulanylýar.SEVENCRANE metal öndürmek pudagynyň howpuny we kynçylyklaryny bilýär we müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýokary derejeli kran işlemegi teklip edip biler.

satuw üçin kran
ýük göteriji-köpri-kran
ladle-kranlar

Arza

Birkemsiz işleýän kran, garyşyk üçin esasy kislorod peçine (BOF) suwuk metaldan doldurylan uly, açyk silindr gaplary (aýallar) göterýär.Demir magdanynyň we kokslaýjy kömüriň çig mallary birleşip, gaty demir öndürýär we döwülen metallara goşulan bu demir polat döredýär.Şeýle hem kran suwuk demir ýa-da polat BOF-dan we elektrik ýaýly peçden üznüksiz guýma maşynyna daşaýar.

Ladle bilen işleýän kran, eredilýän dükanda aşa yssy, tozan we gyzgyn metal üçin döredildi.Şol sebäpden, iş koeffisientleriniň ýokarlanmagy, diferensial dişli reduktor, arkan tamburdaky ätiýaçlyk tormoz we kran we amaly ygtybarly we ygtybarly edýän hereket çäklendirijileri ýaly aýratynlyklary öz içine alýar.Toplamak we guýmak üçin hem ulanylyp bilner.

ladle-syýahat-kran
ladle-hand-kran-bahasy
ýük göteriji kran
lenta-tutawaç
ladle-eot-kran
kran öndüriji
Eredilen metal-guýma-maşyn-gyzgyn-metal-Ladle-eremek üçin

Üstünlikleri

Sim arkan sazlaýjy enjam.Göteriş mehanizmi goşa göteriş nokatlarynyň sinhronlaşmagyny üpjün edip biljek ýeke sürüjili goşa deprek gurluşyny kabul edýär.Göterme guralyny çaltlaşdyryp bilýän polat simli ýüp sazlaýjy enjam oturdyldy.

Anti sway tehnologiýasy.Machinehli enjam berk ýol görkeziji sütünler we gorizontal ýol görkeziji tigir enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr, olarda gözegçilik we takyk ýerleşiş funksiýalary bar.

Akyl dolandyryş ulgamy.Dolandyryş ulgamy simsiz uzakdan dolandyrmak we ýerüsti merkezi dolandyryş bilen enjamlaşdyrylandyr we uzakdan dolandyryş we doly awtomatiki dolandyryş re withimleri bilen uzakdan dolandyryş stansiýasy bilen ýerüsti kranyň arasynda maglumat alyş-çalşyny gazanmak üçin uly simsiz aragatnaşyk enjamlaryny kabul edýär.

Highokary takyklyk.Ingerleşiş ulgamy, jemlenen ýalňyşlyklardan gaça durmak we ýokary takyklykly ýerleşişe ýetmek üçin awtomatiki düzediş girizip bilýän mutlak baha kodlaýjysyny we pozisiýany kesgitleýji wyklýuçatelini kabul edýär.

Ygtybarly we täsirli.Dolandyryş ulgamy, durnukly işlemek, ýeňil götermek we işlemek, çalt söndürmek we çaknyşmagyň öňüni almak ýaly funksiýalar bilen doly awtomatiki işlemegi gazanmak üçin ýokarky ulgamdan görkezmeler alýar.