Material göteriji senagat iş stansiýasy Swivel 3 Ton Jib Kran

Material göteriji senagat iş stansiýasy Swivel 3 Ton Jib Kran

Spesifikasiýa:


  • Bahalandyrylan ýük göterijilik ukyby:1 ~ 10ton
  • Maks.Boýy götermek:12m
  • Aralyk: 5m
  • Iş borjy: A3
  • Leeňiş aralygy:360 dereje
  • Okarlandyrmagyň görnüşi:zynjyr götermek, sim arkan götermek we ş.m.

Önümiň jikme-jiklikleri we aýratynlyklary

Material göteriji senagat iş stansiýasy swivel 3 tonna jib kran, energiýa tygşytlaýan we tygşytly ýeňil material göteriji enjamdyr.Zawodlarda, magdanlarda, ussahanalarda, önümçilik liniýalarynda, gurnama liniýalarynda, maşyn gurallaryny ýüklemek we düşürmek, ammarlarda, duralgalarda we harytlary götermek üçin ýapyk we açyk ýerlerde giňden ulanylyp bilner.
Iş stansiýasy swivel jib kran ýerlikli ýerleşişiň, ýönekeý gurnamagyň, amatly işlemegiň, çeýe aýlanmagyň we uly iş meýdanynyň artykmaçlyklaryna eýedir.
Sütün jib kranynyň esasy bölekleri beton polda berkidilen sütün, 360 dereje aýlanýan kantilwer, harytlary kantilwerde yza we öňe süýşürmek we ş.m.

3 tonna jib kran (1)
3 tonna jib kran (1)
3 tonna jib kran (2)

Arza

Elektrik göteriji senagat 3 tonnalyk jib kranyň göteriji mehanizmidir.Kantilewer krany saýlanylanda, ulanyjy göterilmeli harytlaryň agramyna görä el göterijini ýa-da elektrik göterijini (sim arkan göteriji ýa-da zynjyr göteriji) saýlap biler.Olaryň arasynda ulanyjylaryň köpüsi elektrik zynjyryny ýokarlandyrar.
Ussahananyň önümçilik liniýasy ýaly içerde sütün jib kran ulanylanda köplenç köpri kran bilen bilelikde ulanylýar.Köpri kran götermek işini amala aşyrmak üçin ussahananyň ýokarsynda goýlan ýolda yza we yza süýşýär we iş meýdany gönüburçly.Iş stansiýasy swivel jib krany ýere berkidilen, iş meýdany bolsa merkezi hökmünde kesgitlenen tegelek meýdandyr.Esasan gysga aralykdaky iş stansiýasyny götermek işlerine jogapkärdir.

3 tonna jib kran (2)
3 tonna jib kran (3)
3 tonna jib kran (4)
3 tonna jib kran (5)
3 tonna jib kran (6)
3 tonna jib kran (7)
3 tonna jib kran (8)

Önüm prosesi

Sütün jib kran, arzan bahaly, çeýe ulanylyşy, güýçli we çydamly, tygşytly material göteriji enjamdyr.Ylmy we esasly gurluşa eýe, işlemek üçin ýönekeý we amatly, emeli transportyň iş basyşyny ep-esli peseldýär we dürli pudaklaryň iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar.